Tài liệu

Luyện Nghe Sơ cấp

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 1 여동생은 예쁘고 똑똑해요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 2 늦게 일어나서 지각했어요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 3 선생님께 선물을 드립니다

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 4 동생한테 시계를 사고 싶었어요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 5 책을 사러 서점에 가요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 6 창문을 열어 주세요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 7 어디에 계십니까

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8 건강 조심하세요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 9
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 9

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 9 감기 때문에 병원에 갔어요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 10
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 10

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 10 경주에 가려고 해요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 11
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 11

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 11 한국어는 어렵지만 재미있어요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 12
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 12

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 12 내가 도와 줄게요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 13
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 13

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 13 비가 와도 나가야 돼요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 14
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 14

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 14 예쁜 가방을 봤어요

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 15
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 15

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 15 내일 할 일이 많아서 못 가요

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482