Luyện nghe

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 1 여동생은 예쁘고 똑똑해요

Bài 1 : Nguyên âm
Bài 1 : Nguyên âm

Bài 1 : Nguyên âm : NGUYÊN ÂM 한글 모음

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 2 늦게 일어나서 지각했어요

Bài 2 : Phụ âm
Bài 2 : Phụ âm

PHỤ ÂM 한글자음

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 3 선생님께 선물을 드립니다

Bài 3 : Đuôi chữ
Bài 3 : Đuôi chữ

Bài 3 : Đuôi chữ, PHỤ ÂM DƯỚI 한글 받침 -

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 4 동생한테 시계를 사고 싶었어요

Bài 4 : Giới thiệu bản thân
Bài 4 : Giới thiệu bản thân

Bài 4 : GIỚI THIỆU BẢN THÂN 자기 소개

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 5 책을 사러 서점에 가요

Bài 5 : Đây là cái gì ?
Bài 5 : Đây là cái gì ?

Bài 5 : ĐÂY LÀ CÁI GÌ? 이것을 무엇입니까?

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 6 창문을 열어 주세요

Bài 6 : Đây là đâu ?
Bài 6 : Đây là đâu ?

Bài 6 : Đây là đâu ?여기가 어디입니까?

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 7 어디에 계십니까

Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3
Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3

Bài 7 : PHÒNG TÔI Ở TẦNG 3 제 방은 3층에 있습니다

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8

TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8 건강 조심하세요

Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn
Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn

Bài 8 : ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482