Luyện Nghe Sơ cấp

Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 1
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 1 여동생은 예쁘고 똑똑해요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 2
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 2 늦게 일어나서 지각했어요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 3
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 3 선생님께 선물을 드립니다
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 4
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 4 동생한테 시계를 사고 싶었어요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 5
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 5 책을 사러 서점에 가요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 6
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 6 창문을 열어 주세요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 7
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 7 어디에 계십니까
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 8
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 8 건강 조심하세요
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 9
Tiếng Hàn Sơ Cấp Bài 9
TIẾNG HÀN SƠ CẤP BÀI 9 감기 때문에 병원에 갔어요

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2