Luyện Nghe Vỡ lòng

Bài 1 : Nguyên âm
Bài 1 : Nguyên âm
Bài 1 : Nguyên âm : NGUYÊN ÂM 한글 모음
Bài 2 : Phụ âm
Bài 2 : Phụ âm
PHỤ ÂM 한글자음
Bài 3 : Đuôi chữ
Bài 3 : Đuôi chữ
Bài 3 : Đuôi chữ, PHỤ ÂM DƯỚI 한글 받침 -
Bài 4 : Giới thiệu bản thân
Bài 4 : Giới thiệu bản thân
Bài 4 : GIỚI THIỆU BẢN THÂN 자기 소개
Bài 5 : Đây là cái gì ?
Bài 5 : Đây là cái gì ?
Bài 5 : ĐÂY LÀ CÁI GÌ? 이것을 무엇입니까?
Bài 6 : Đây là đâu ?
Bài 6 : Đây là đâu ?
Bài 6 : Đây là đâu ?여기가 어디입니까?
Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3
Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3
Bài 7 : PHÒNG TÔI Ở TẦNG 3 제 방은 3층에 있습니다
Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn
Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn
Bài 8 : ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN
Bài 9 : Tôi đến trường lúc 9h sáng
Bài 9 : Tôi đến trường lúc 9h sáng
Bài 9 : TÔI ĐẾN TRƯỜNG LÚC 9H SÁNG 9시에 학교에 갑니다

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2