Bài học

33과 : 우체국에서

33 : 우체국에서

Bài 33 : Ở Bưu điện

Chin Woo                    : Tôi muốn gửi bưu kiện này đi Hàn Quốc

Nhân viên bưu điện     : Hàn Quốc à ? Anh cân thử để biết mấy kí. Anh đặt bưu kiện lên cái cân đi.    Của anh là 5 kí, một kí tính 100.000 đồng, tổng cộng hết 500.000 đồng. Anh bỏ đồ vào thùng này rồi ghi địa chỉ người nhận và người gửi ở đây

Chin Woo: Vâng

Nhân viên bưu điện     : Xong chưa anh ?

Chin Woo                    :  Xong rồi

Nhân viên bưu điện     : Anh phải ghi câu này trên giấy  “ Xác nhận địa chỉ trên đây là đúng “

Chin Woo                    : Vâng. À ! Tôi muốn gọi điện thoại đi Hàn Quốc.

Nhân viên bưu điện     : Anh ghi số điện thoại vào giấy này

Chin Woo                    : Mã số quốc tế Hàn Quốc là thế nào ?

Nhân viên bưu điện     : 0082 . Anh quay số 0082 sau đó phải bỏ số 0 đầu. Mời anh vào buồng điện thoại số 8

>> http://hoctienghan.com/v570/bai-42-noi-chuyen-voi-nguoi-giup-viec.html

Nhân viên bưu điện     : Gọi hết 25 phút , cước điện thoại quốc tế Hàn Quốc 1 phút 10.000 đồng, vậy là 250.000 đồng cộng với tiền bưu kiện, tổng cộng là 750.000 đồng

   ( đưa 2 tờ 500.000 đồng)

Nhân viên bưu điện     : Thối lại 250.000 đồng

Chin Woo                    : Cảm ơn cô !

Nhân viên bưu điện     : Không có gì !

Tiếng Hàn cho người việt bài số 33
Tiếng Hàn cho người việt bài số 33

gửi : 부치다, 보내다

bưu kiện : 소포

cân : 무게를 재다 / 저울

thử : ~ 해보다

đặt A lên B : A를 B에 놓다

của A : A의 것은

tính : 계산하다                                                                 quay số : 다이얼을 돌리다         

sau đó : 그리고나서                                                         bỏ A vào B : A를 B에 넣다

bỏ : 빼다 , 버리다                                                            thùng : 박스

đầu : 맨앞                                                                         ghi : 적다

vào : 들어가다                                                                 địa chỉ : 주소

buồng điện thoại : 전화박스                                            người gửi : 보내는 사람

cước điện thoại : 전화요금                                              người nhận : 받는 사람

phút : 분                                                                            xong : 끝나다

vậy : 그러면                                                                     câu : 문장

cộng với A là B : A와 더하면 B이다                               trên : ~ 위에

tờ : ~ 장                                                                            giấy : 종이

thối lại : 거스르다                                                            ~ rằng A : A라고 하다

xác nhận : 확인하다                                                         trên đây : 이 위에

đúng : 맞는                                                                       gọi điện thoại : 전화를 걸다       

mã số : 코드                                                                      quốc tế : 국제      

                                                                                         

 

Các bài liên quan:

42 과 : 도우미에게 쓸 수 있는 표현법
42 과 : 도우미에게 쓸 수 있는 표현법
Tiếng hàn cho người hàn bài học số 42 chủ đề nói chuyện với người giúp việc rất có ích cho các bạn
41과 : 전화로 약속잡기
41과 : 전화로 약속잡기
3/ Ngữ pháp 위치지시 대명사 1) đây : 여기(에) 보기 : Anh đến đây làm gì ? 2) đấy (=đó) : 거기(에) 보기 : Ai đấy...
40 과 : 렌트카이용하기
40 과 : 렌트카이용하기
Tiếng hàn cho người hàn bài học số 40 chủ đề thuê xe rất có ích cho các bạn trong giao tiếp
39 과 : 에어컨수리
39 과 : 에어컨수리
의문문 형식 1) 주어 + 동사 + (목적어) , phải không ? 2) 주어 + có + 동사 + (목적어) không ? 3) 주어 + có phải là +...
38과 : 오토바이수리
38과 : 오토바이수리
Từ vựng : thợ sửa máy : 기계수리공 xe máy : 오토바이 chạy :...
37 과 : 비자연장하기
37 과 : 비자연장하기
Tiếng việt cho người hàn quốc bài học số 37 chủ đề gia hạn visa có rất nhiều lợi ích cho các bạn Hàn...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2