XEM FULL LỊCH
Thể loại lớpChương trìnhBuổiNgày khai giảngThời gian học

LỚP CẤP TỐC

Học 3 buổi/tuần - 3h/buổi

Cấp tốc 1 Sáng 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

Chiều 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 -17h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 14h00 - 17h00

Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00-21h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

07-10-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

Cấp tốc 2 Sáng 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

Cấp tốc 4 Chiều 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 -17h00

LỚP THƯỜNG

Học 3 buổi/tuần - 1,5h/buổi

Sơ cấp 1 Sáng 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 10h30 - 12h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 10h30 - 12h00

Chiều 25-09-2017

Thứ 2, 4 : 14h00 - 16h15

25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 15h30

26-09-2017

Thứ 3, 5 : 14h00 - 16h15

Tối 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 23-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

30-09-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 14h00 - 16h15

07-10-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 14h00 - 16h15

Sơ cấp 2 Chiều 09-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 15h30

Tối 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

11-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

Sơ cấp 3 Sáng 16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

Tối 02-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

24-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

30-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

28-10-2017

Thứ 7, Chủ Nhật: 13h45 - 16h00

Sơ cấp 4 Tối 23-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 04-11-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

Sơ cấp 5 Sáng 06-11-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

Tối 07-11-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

Trung cấp 6 Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Trung cấp 7 Tối 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN NGƯỜI HÀN

3 buổi/tuần - 3h/buổi

Giao tiếp sơ cấp Sáng 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 14h00 - 17h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

Chiều 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 21h00

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 21h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

LỚP EPS - TOPIK

3 buổi/tuần - 3,5h/buổi

EPS - TOPIK Sáng 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 08h30 - 12h00

Chiều 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 14h00 - 17h30

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: Sáng: 08h30 - 12h30, chiều: 14h00 - 17h00, tối: 18h00 - 21h00

Chủ nhật: Sáng: 08h30 - 12h30, chiều: 14h00 - 17h30

Luyện thi EPS - TOPIK Sáng 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 14h00 - 17h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: sáng: 8h00 - 12h00; chiều: 14h00 - 17h00, tối: 18h00 -21h00

Chủ nhật: sáng: 08h00 - 12h00, chiều: 14h00 - 17h00

LỚP CẤP TỐC

Học 3 buổi/tuần - 3h/buổi

Trình độ Cấp tốc 1
Sáng 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

Chiều 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 -17h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 14h00 - 17h00

Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00-21h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

07-10-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

Trình độ Cấp tốc 2
Sáng 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

Trình độ Cấp tốc 4
Chiều 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 -17h00

LỚP THƯỜNG

Học 3 buổi/tuần - 1,5h/buổi

Trình độ Sơ cấp 1
Sáng 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 10h30 - 12h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 10h30 - 12h00

Chiều 25-09-2017

Thứ 2, 4 : 14h00 - 16h15

25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 15h30

26-09-2017

Thứ 3, 5 : 14h00 - 16h15

Tối 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Cuối tuần 23-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

30-09-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 14h00 - 16h15

07-10-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 14h00 - 16h15

Trình độ Sơ cấp 2
Chiều 09-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 15h30

Tối 25-09-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

11-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

Trình độ Sơ cấp 3
Sáng 16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

Tối 02-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

16-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

24-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

30-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

28-10-2017

Thứ 7, Chủ Nhật: 13h45 - 16h00

Trình độ Sơ cấp 4
Tối 23-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 19h35 - 21h05

Cuối tuần 04-11-2017

Thứ 7: 14h00 - 16h15, Chủ nhật: 09h00 - 11h15

Trình độ Sơ cấp 5
Sáng 06-11-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 10h00

Tối 07-11-2017

Thứ 3, 5, 7: 19h35 - 21h05

Trình độ Trung cấp 6
Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 19h30

Trình độ Trung cấp 7
Tối 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 19h30 

GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN NGƯỜI HÀN

3 buổi/tuần - 3h/buổi

Trình độ Giao tiếp sơ cấp
Sáng 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 14h00 - 17h00

26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 08h30 - 11h30

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 08h30 - 11h30

Chiều 02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 14h00 - 17h00

Tối 26-09-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 21h00

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

02-10-2017

Thứ 2, 4, 6: 18h00 - 21h00

03-10-2017

Thứ 3, 5, 7: 18h00 - 21h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: 13h00 - 17h30, Chủ nhật: 08h00 - 12h30

LỚP EPS - TOPIK

3 buổi/tuần - 3,5h/buổi

Trình độ EPS - TOPIK
Sáng 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 08h30 - 12h00

Chiều 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 14h00 - 17h30

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: Sáng: 08h30 - 12h30, chiều: 14h00 - 17h00, tối: 18h00 - 21h00

Chủ nhật: Sáng: 08h30 - 12h30, chiều: 14h00 - 17h30

Trình độ Luyện thi EPS - TOPIK
Sáng 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 08h30 - 11h30

Chiều 25-09-2017

Từ thứ 2 đến thứ 6: 14h00 - 17h00

Cuối tuần 30-09-2017

Thứ 7: sáng: 8h00 - 12h00; chiều: 14h00 - 17h00, tối: 18h00 -21h00

Chủ nhật: sáng: 08h00 - 12h00, chiều: 14h00 - 17h00

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online