Bài 10

Bài 1 : 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. Dưới đây là tiêu đề của bài báo. Hãy chọn cái được giải thích tốt nhất.

축구 대표팀 휴가 반납, 훈련에 몰두

 

A. 고된 훈련을 모두 끝낸 축구 대표팀에게 휴가가 주어졌다.

B. 축구 대표팀 선수들은 휴가도 포기한 채 훈련에만 전념하고 있다.

C. 대표팀 훈련으로 인해 상당수의 축구 선수들이 휴가를 떠나지 못했다.

D. 휴가를 마치고 온 축구 대표팀 선수들은 곧바로 훈련에 복귀할 예정이다.

Đáp án : 

B. 축구 대표팀 선수들은 휴가도 포기한 채 훈련에만 전념하고 있다.

 

Bài 2 : 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. Dưới đây là tiêu đề của bài báo. Hãy chọn cái được giải thích tốt nhất.

올해 설악산 단풍 축제 53만 명 다녀가, 역대 최고 인파

 

A. 설악산 단풍 축제에 올해 53만 명 이상의 인원이 올 것으로 예상된다.

B. 올해 설악산 단풍 축제는 53만 명이 참가하는 사상 최대 규모로 치러진다.

C. 올해 설악산 단풍 축제에 참가하기를 희망하는 사람이 53만 명을 웃돌았다.

D. 설악산 단풍 축제가 생긴 이래 올해 가장 많은 인원인 53만 명이 몰려들었다.

Đáp án : 

D. 설악산 단풍 축제가 생긴 이래 올해 가장 많은 인원인 53만 명이 몰려들었다.

 

Bài 3 : 다음 글을 쓴 목적으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy chọn cái phù hợp nhất với mục đích viết bài tiếp theo.

동양의 종은 종의 바깥 부분을 막대기로 쳐서 소리를 내고 서양의 종은 안에 추가 있어 종 전체를 흔들어 소리를 낸다. 때문에 서양의 종은 동양의 종처럼 크게 만들 수는 없지만 여러 개의 종을 한 조로 하여 다양한 멜로디를 낼 수 있다. 반면 동양의 종은 매달아 치는 것이기 때문에 크게 만들 수 있어 그 소리를 웅장하게 할 수 있다.

 

A. 동서양의 종을 비교하기 위해

B. 동서양의 종 모양을 묘사하기 위해

C. 동서양 종의 관계를 분석하기 위해

D. 동서양 종의 유래를 소개하기 위해

Đáp án : 

A. 동서양의 종을 비교하기 위해

 

Bài 4 :  다음 글을 쓴 목적으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy chọn cái phù hợp nhất với mục đích viết bài tiếp theo.

겨울철이 되면 차가운 손발을 간편하게 녹일 수 있는 일회용 손난로가 많이 팔린다. 손난로는 몇 번 흔들면 금세 따뜻해지는데, 이것은 철이 공기 중의 산소와 반응하여 녹이 슬 때 발생하는 열을 이용한 것이다. 보통 녹이 스는 데는 오랜 시간이 소요되는데, 손난로는 이런 과정을 빠르게 하여 열을 얻는 것이다.

 

A. 손난로를 만들게 된 배경을 밝히기 위해

B. 손난로의 올바른 사용법을 제안하기 위해

C. 손난로가 잘 팔리는 이유를 알려 주기 위해

D. 손난로가 따뜻해지는 원리를 설명하기 위해

Đáp án : 

D. 손난로가 따뜻해지는 원리를 설명하기 위해

 

Bài 5 :  다음 글의 주제문으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Hãy chọn câu phù hợp nhất với chủ đề của bài viết sau. 

(ㄱ)책꽂이에 빼곡히 꽂혀 있는 책들 가운데 보지 않는 책들을 어떻게 처리해야 할지 고민하는 사람들이 많다. (ㄴ)버리자니 아깝고 가지고 있자니 책꽂이가 비좁아 관리가 힘들기 때문이다. (ㄷ) 이럴 때는 책의 활용도를 높이기 위해 다른 사람과 책을 바꿔 보는 것이 좋다. (ㄹ) 나에게 필요 없는 책들이 다른 사람에게는 필요할지도 모르니 말이다.

 

A. ㄱ  

B. ㄴ  

C. ㄷ  

D. ㄹ

Đáp án : 

C. ㄷ

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài đọc hiểu trình độ cao cấp rèn luyện năng lực tiếng Hàn

Bài 2
Bài 2

Nâng cao năng lực tiếng Hàn qua những mẫu bài tập trình độ cao cấp

Bài 3
Bài 3

Những mẫu câu đọc hiểu trình độ cao cấp giúp bạn ôn luyện cho kì thi TOPIK

Bài 4
Bài 4

Trải nghiệm bài thi TOPIK qua các bài tập đọc hiểu trình độ cao cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482