Bài 10

Bài 1 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Nhìn vào phần sau và chọn cái có nội dung tương tự.

한국철도공사는 12월 16일부터 연말까지 하루 한 차례씩 송년 기차를 운행한다. 청량리역과 양평역 사이를 왕복하는 이 기차는 19시에 청량리역을 출발하여 23시에 청량리역으로 돌아온다. 양평역에서는 소원 편지를 써서 풍선에 달아 밤하늘에 날리는 행사를 한다. 그리고 돌아오는 기차 안에서는 즉석 노래자랑이 펼쳐진다.

 

A. 기차 안에서 즐길 수 있는 행사가 있다.

B. 송년 기차는 12월 한 달 동안 운행된다.

C. 노래자랑에 참가하려면 미리 신청해야 한다.

D. 양평역으로 가는 기차에서 편지에 소원을 쓴다.

Đáp án : 

A. 기차 안에서 즐길 수 있는 행사가 있다.

 

Bài 2 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Nhìn vào phần sau và chọn cái có nội dung tương tự.

‘자전거 대행진’이 오는 23일 오전 9시에 열린다. 이에 따라 오전 8시부터 오후 1시까지 서울 시내 곳곳의 교통이 통제된다. 이 시간에는 모든 차들이 광화문에서 상암동 간의 도로로 다닐 수 없다. 행사 당일에는 교통경찰이 주변 도로에 나와 교통을 정리한다. 또한 라디오를 통해 주변 교통 상황을 알려 시민의 불편을 최소화할 예정이다.

 

A. 도로 교통 상황은 라디오를 들으면 알 수 있다.

B. 방송을 통해 ‘자전거 대행진’ 행사를 볼 수 있다.

C. 경찰은 행사가 시작되는 시간부터 교통을 통제한다.

D. 행사가 열리는 날에는 서울 시내 도로가 모두 통제된다.

Đáp án : 

A. 도로 교통 상황은 라디오를 들으면 알 수 있다.

 

Bài 3 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài. 

음악회에서 관객들이 연주자에게 보내는 박수는 연주에 대한 감동을 표현하는 것이다. 그런데 잘못된 박수는 오히려 연주자와 다른 관객들에게 방해가 된다. 곡 중간에 치는 박수는 연주자와 관객의 집중력을 떨어뜨린다. 그리고 연주가 끝나기도 전에 치는 박수는 연주의 남은 감동을 느끼지 못 하게 한다.

 

A. 음악회에서는 연주하는 곡에 집중해야 한다.

B. 음악회에서는 아무 때나 박수를 치면 안 된다.

C. 박수를 잘못 쳐서 다른 관객을 방해하면 안 된다.

D. 연주가 끝나면 연주자에게 감동의 박수를 보내야 한다.

Đáp án : 

B. 음악회에서는 아무 때나 박수를 치면 안 된다.

 

Bài 4 :  다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài.

중.고등학생이 수학 시간에 계산기를 사용하면 수학 실력이 낮아질 것이라고 걱정하는 사람이 많다. 그러나 수학 실력은 단순히 계산 능력을 키운다고 높아지는 것이 아니다. 수학 교육의 목표는 논리적 사고력을 키우는 데 있다. 계산기를 사용하면 논리적 사고에 집중할 수 있는 시간이 늘어나므로 계산기 사용이 수학 실력을 떨어뜨릴 것이라는 걱정은 할 필요가 없다.

 

A. 계산기를 많이 사용하면 계산 능력을 기를 수 있다.

B. 계산기를 쓰더라도 수학 교육에 방해가 되지 않는다.

C. 쉬운 수학 문제는 계산기 없이도 풀 수 있어야 한다.

D. 논리적 사고력을 높이기 위해 수학 문제를 많이 풀어야 한다.

Đáp án : 

B. 계산기를 쓰더라도 수학 교육에 방해가 되지 않는다.

 

Bài 5 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài.

건강에 신경 쓰는 사람들은 식품을 구입할 때 식품의 신선도는 물론이고 재료, 유통 기한 등을 꼼꼼하게 확인한다. 그런데 그 식품을 담는 장바구니의 위생에 관심을 기울이는 사람은 별로 많지 않다. 생선이나 고기 등을 담는 장바구니에는 세균이 생기기 쉽다. 따라서 장바구니를 깨끗하게 빨아 쓰지 않으면 세균이 발생해 우리의 건강을 해칠 수도 있다.

 

A. 식품은 꼼꼼하게 확인한 후 구입해야 한다.

B. 식품을 구입할 때 장바구니를 사용해야 한다.

C. 건강을 위해 장바구니를 깨끗이 할 필요가 있다.

D. 식품의 위생에 좀 더 관심을 기울일 필요가 있다.

Đáp án : 

C. 건강을 위해 장바구니를 깨끗이 할 필요가 있다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482