Bài 11

Bài 1 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp những câu sau theo thứ tự. 

(가) 최근 이 문제를 해결한 선풍기가 나왔다.

(나) 그래서 어른들은 아이들을 선풍기 가까이 가지 못하게 했다.

(다) 선풍기 날개에 손가락을 다치는 사고가 자주 있었다.

(라) 새 선풍기는 날개가 없어서 다칠 걱정이 없다.

 

A. (가)-(나)-(라)-(다)  

B. (가)-(라)-(다)-(나)

C. (다)-(나)-(가)-(라)  

D. (다)-(라)-(가)-(나)

Đáp án : 

C. (다)-(나)-(가)-(라)

 

Bài 2 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp những câu sau theo thứ tự. 

 

(가) 실온에서 보관해야 하는 약을 냉장 보관하면 약 성분이 변한다.

(나) 그렇기 때문에 약을 살 때에는 보관 방법을 확인하는 것이 좋다.

(다) 가정에서 많이 하는 실수 중의 하나가 남은 약을 생각 없이 냉장고에 넣는 것이다.

(라) 그러나 약 중에는 냉장고에 넣어야 하는 것과 실온에서 보관해야 하는 것이 따로 있다.

 

A. (가)-(다)-(나)-(라)  

B. (가)-(라)-(나)-(다)

C. (다)-(나)-(라)-(가)  

D. (다)-(라)-(가)-(나)

Đáp án : 

D. (다)-(라)-(가)-(나)

 

Bài 3 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp những câu sau theo thứ tự. 

 

(가) 이러한 과정을 통해 방의 습도를 생활하기에 적당하도록 유지한다.

(나) 한옥의 방문에 사용된 한지는 방 안의 습도를 조절하는 기능을 한다.

(다) 반대로 방 안이 건조해지면 한지는 가지고 있던 습기를 다시 내보낸다.

(라) 방 안의 습도가 너무 높으면 한지는 습기를 빨아들여 공기를 건조하게 만든다.

 

A. (나)-(라)-(가)-(다)  

B. (나)-(라)-(다)-(가)

C. (라)-(가)-(나)-(다)  

D. (라)-(다)-(나)-(가)

Đáp án : 

B. (나)-(라)-(다)-(가)

 

Bài 4 : 다음을 읽고 (   )에 알맞은 것을 고르십시오. Hãy đọc đoạn sau và chọn cái phù hợp với (   )

 

다양한 제품을 모아 놓고 고객에게 (      ) 하는 매장이 늘고 있다. 이런 매장은 여러 제품을 충분히 시험해 보고 마음에 드는 것을 선택할 수 있어 고객의 만족도가 높다. 또한 회사의 입장에서도 제품에 대한 반응을 현장에서 파악할 수 있다는 장점이 있다.

 

A. 직접 써 보게 

B. 금방 선택하게

C. 차례로 구입하게  

D. 바로 만들어 보게

Đáp án : 

A. 직접 써 보게 

 

Bài 5 : 다음을 읽고 (   )에 알맞은 것을 고르십시오. Hãy đọc đoạn sau và chọn cái phù hợp với (   )

 

더운 여름에도 물속에서 놀다 보면 어느새 추워져서 입술이 파래지고 몸이 떨린다. 물은 공기보다 열을 옮기는 힘이 크다. 따라서 물속에서는 물 밖에서보다 더 ( ). 사람은 몸의 온도가 1도만 떨어져도 이상 증세가 나타날 수 있으므로 물속에서 춥다고 느껴지면 즉시 나와야 한다.

 

A. 뜨겁게 열이 난다  

B. 쉽게 힘이 풀린다

C. 가볍게 움직일 수 있다  

D. 빨리 체온이 낮아진다

Đáp án : 

D. 빨리 체온이 낮아진다

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482