Bài 5

BÀI 1: 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. (Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời có nội dung giống)

대다수의 사람들은 경쟁 없는 세상을 꿈꾼다. 그 이유 중 하나는 다른 사람을 이겨야 내가 살 수 있다는 경쟁 원리를 부정적으로 보기 때문이다.

그러나, 경쟁이 그런 면만 가진 것은 아니다. 경쟁을 하게 되면 하나의 목표를 향해 더 노력하게 되다. 그리고, 그 과정을 통해 자신의 능력을 더 개발할 수 있게된다.

A. 경쟁에서 이겨서 성공해야 한다.

B. 적절한 경쟁은 발전에 도움이 된다.

C. 경쟁 없는 세상을 만들어 가야 한다.

D. 노력하는 사람이 경쟁에서 이길 수 있다.

Từ vựng mới:

대다수

Đại đa số

경쟁 없는 세상을 꿈꾼다

Mơ ước 1 thế giới không có sự cạnh tranh

다른 사람을 이겨야 내가 살 수 있다

Phải chiến thắng người khác thì bản thân mới có thể tồn tại

하나의 목표를 향하다

Hướng về 1 mục đích

Đáp án:

B. 적절한 경쟁은 발전에 도움이 된다.

BÀI 2: 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. (Hãy sắp xếp những câu dưới đây theo thứ tự)

(가) 이런 아이들을 위해 ‘인삼 과일 주스’가 나왔다.

(나) 주스에 사과와 오렌지를 넣어 단맛을 냈기 때문이다.

(다) 인삼을 안 먹던 아이들도 이 주스는 맛있게 마실 수 있다.

(라) 인삼은 몸에 좋지만 쓴맛 때문에 잘 안 먹는 아이들이 많다.

A. (다) - (가) - (나) - (라)

B. (다) - (나) - (라) - (가)

C. (라) - (가) - (다) - (나)

D. (라) - (나) - (다) - (가)

Từ vựng mới:

인삼

Nhân sâm

주스

Nước ép, sinh tố

인삼 과일 주스

Nước ép nhân sâm hoa quả

넣다

Cho vào

단맛을 내다

Tạo vị ngọt

쓴맛

Vị đắng

나오다

Xuất hiện

몸에 좋다

Tốt cho cơ thể

Đáp án:

C. (라) - (가) - (다) - (나)

BÀI 3: 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (Hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi)

최근 ‘컬러마케팅’이라는 용어가 생겨날 만큼 패션 잡화, 화장품 뿐만 아니라 가구, 자동차, 가전제품, 휴대폰, IT 등 산업 전반에 걸쳐 색 관련 연구가 활발해지고 있다. (ㄱ) 100년 전부터 빨간색을 상징으로 써온 코카콜라가 한 예다. 빨간색은 코카콜라의 강력한 상징이 되었다.

(ㄴ)스타벅스 또한 상징색으로 세계적인 인기를 끌게 된 사레이다. (ㄷ)바쁘고 활동적인 도시인들을 위해 커피가 주는 여유로움을 상징하는 초록색 원형로고를 사용함으로써 브랜드의 의미를 잘 표현했다. (ㄹ)이렇게 브랜드의 고유색을 활용한 다양한 제품의 출시는 소비자의 시각적 감성과 반응해 구매 욕구를 자극한다.

1. 다음 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오.

특히 색은 기업 고유의 이미지나 선호도를 좌우하며 수많은 성공 사레를 보인다.

A. (ㄱ)

B. (ㄴ)

C. (ㄷ)

D. (ㄹ)

 

2. 위 글의 내용과 같은 것을 고르십시오.

A. 코카콜라는 빨간색으로 친근한 이미지를 주고자 하였다.

B. 색깔을 활용한 마케팅은 다양한 분야에서 활용되고 있다.

C. 브랜드 색깔은 소비자의 구매 욕구에 영향을 주지 못하다.

D. 스타벅스는 초록색을 통해 현대인들의 바쁜 일상을 표현하였다.

Từ vựng mới:

걸치다

Trên, trải dài

찌릿하다

Phấn khích

로고

Logo 

감성

Cảm xúc

상징

Tượng trưng

원형

Hình tròn

출시

Đưa ra thị trường

Đáp án:

CÂU 1                                             

A. (ㄱ)

CÂU 2

B. 색깔을 활용한 마케팅은 다양한 분야에서 활용되고 있다.

BÀI 4: 다음 글을 읽고 맞게 답하십시오. (Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi)

안녕하세요. 한마음 실리 상담센터에 오신 것을 환영합니다.

  • 상담시간

오전 10시 ~ 오후 8시 (토요일은 오후 6시까지)

단, 사전 예약을 한 경우는 휴일에도 상담이 가능.

  • 이용방법

전화로 상담시간을 예약한 후 방문.

상담은 대개 주 1회 실시 (1시간 소요)

전체 상담기간은 상담목표에 따라 상담사와 의논하여 결정.

  • 상담비용

문의사용

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482