Bài 6

Bài 1 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn đáp án có nội dung tương tự.

 

제주시에서는 이번 달 18일까지 문화관광 해설사를 추가로 모집한다. 65세 이하로 3년 이상 제주시에 거주하고 있는 사람이면 신청이 가능하다. 서류 심사와 개별 면접을 통해 최종 합격자를 선발한다. 합격자들은 6개월간 전문 교육을 받은 후 관광지와 문화유적지를 안내하는 활동을 시작하게 된다.

 

A. 해설사는 65세 이하면 누구나 신청할 수 있다.

B. 신청자 전원은 필기시험과 면접을 거쳐야 한다.

C. 합격한 사람들은 먼저 교육을 받고 일하게 된다.

D. 제주시 문화관광해설사 모집은 이번이 처음이다.

Từ vựng mới : 

 

관광 해설사

bình luận viên du lịch

모집하다

chiêu mộ, tuyển sinh

최종

cuối cùng, sau cùng

합격자

người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)


Đáp án : 

C. 합격한 사람들은 먼저 교육을 받고 일하게 된다.
 

Bài 2 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn đáp án có nội dung tương tự.

서울시에서는 오는 10월 28일부터 시청 앞 문화갤러리에서 만화 로봇 캐릭터 전시회 ‘아빠, 같이 가!’를 연다고 밝혔다. 이번 전시회에서는 아빠의 어린 시절 영웅이었던 만화 영화의 주인공들을 만나 볼 수 있다. 이외에도 추억의 만화 영화를 상영해 아이와 함께 보는 시간도 마련한다. 관람 시간은 오전 9시부터 오후 8시까지이며 무료입장이다.

 

A. 이 전시회는 서울시청에서 열린다.

B. 여덟 시 이후에는 관람료를 내야 한다.

C. 로봇을 만들어 보는 체험 행사도 진행한다.

D. 전시회에서는 옛날 만화 영화를 볼 수 있다.

Từ vựng mới : 

 

문화갤러리

phòng trưng bày văn hóa

전시회

hội chợ, triển lãm

밝히다

1. chiếu sáng

2. bật (bóng điện), đốt (nến, đèn)

3. thức trắng đêm

영웅

anh hùng

마련하다

sắp xếp, sửa soạn, chuẩn bị

 

Đáp án : 

D. 전시회에서는 옛날 만화 영화를 볼 수 있다.

 

Bài 3 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc bài sau và chọn ý trọng tâm của bài. 

 

대부분의 사람들은 영화를 볼 때 화려한 영상이 가장 중요하다고 생각한다. 그러나 영화에서 소리의 역할도 결코 적지 않다. 영상만으로는 제대로 전달하기 어려운 영화의 내용, 분위기, 인물의 심리 변화 등을 소리로 풍부하게 표현할 수 있다.

 

A. 영화 속 소리는 다양하고 풍부할수록 좋다.

B. 영화에서 소리는 영상만큼이나 중요한 요소이다.

C. 영화감독들은 영상뿐만 아니라 소리에도 신경을 써야 한다.

D. 영화를 감상할 때는 영화 속 소리를 잘 이해하려는 태도가 필요하다.

Từ vựng mới : 

 

역할

 vai trò, nhiệm vụ

영상

 hình ảnh, hình ảnh động

전달하다

1. truyền, đưa, chuyển

2. truyền đạt

3. truyền, truyền tải

 

Đáp án : 

B. 영화에서 소리는 영상만큼이나 중요한 요소이다.Bài 4 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc bài sau và chọn ý trọng tâm của bài. 

 

성인이 하루에 배출하는 수분의 양은 2.6l나 된다. 그래서 성인은 하루에 2.6l 정도의 물을 마셔야 한다. 매일 음식과 과일로 1l 정도의 수분을 섭취한다고 하니 나머지 1.6l가 하루에 마셔야 할 최소한의 수분 섭취량이다. 만약 우리 몸에 수분이 부족하면 두통, 소화불량, 피부 노화 등의 증상이 나타나기 때문에 매일 최소 1.6l이상 마시는 것이 좋다.

 

A. 건강을 위해 충분한 양의 물을 마셔야 한다.

B. 음식과 과일로 수분을 충분히 보충할 수 있다.

C. 두통이나 소화불량일 때에는 수분 보충이 필요하다.

D. 하루에 2.6 l 이상의 물이 몸에서 빠져나갈 수 있다.

Từ vựng mới : 

 

성인

người trưởng thành

배출하다

thải

섭취하다

hấp thụ

섭취량

lượng hấp thụ

소화불량

khó tiêu hóa

 

Đáp án: 

A. 건강을 위해 충분한 양의 물을 마셔야 한다.

 

Bài 5 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc bài sau và chọn ý trọng tâm của bài. 

 

아이가 길을 가다가 돌에 걸려 넘어졌을 때 많은 부모들은 돌이 나쁘다고 말함으로써 아이를 위로하려고 한다. 그런데 부모들의 이러한 행동은 아이에게 잘못의 원인이 타인이나 외부에 있다는 생각을 심어 줄 수 있다. 이때는 아이에게 객관적으로 문제의 원인을 이야기해 주는 것이 더 좋다.

 

A. 문제의 원인이 다양할 수 있다는 생각을 심어 줘야 한다.

B. 아이의 문제 해결 능력을 길러 주기 위해 노력해야 한다.

C. 아이가 잘못했을 때 부모는 자신의 행동을 돌아봐야 한다.

D. 아이를 위로하려고 다른 것을 탓하는 것은 좋지 않은 방법이다.

Từ vựng mới : 

 

원인

nguyên nhân

타인

người khác

 

Đáp án : 

D. 아이를 위로하려고 다른 것을 탓하는 것은 좋지 않은 방법이다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482