Bài 7

Bài 1 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự. 

(가) 그러므로 많이 가졌다는 것이 좋은 것만은 아니다.

(나) 하지만 때때로 그 물건 때문에 적잖이 마음이 쓰이기도 한다.

(다) 우리들은 필요에 의해서 물건을 갖게 된다.

(라) 무엇인가를 갖는다는 것은 그만큼 자유롭지 못하다는 것이다.

 

A. (다)-(라)-(나)-(가) 

B. (다)-(나)-(라)-(가)

C. (라)-(가)-(나)-(다) 

D. (라)-(다)-(가)-(나)

 

Đáp án : 

B. (다)-(나)-(라)-(가)

 

Bài 2 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự.

(가) 사람이 개를 가장 친한 동물로 여기는 것도 이 때문이다.

(나) 친밀한 사람일수록 하품이 더 잘 전염된다는 것은 널리 알려져 있다.

(다) 이는 개도 사람처럼 감정을 교류한다는 것을 의미한다.

(라) 그런데 실험 결과 개와 사람 사이에서도 하품이 전염된다는 것이 밝혀졌다.

 

A. (가)-(라)-(나)-(다) 

B. (가)-(다)-(라)-(나)

C. (나)-(가)-(다)-(라) 

D. (나)-(라)-(다)-(가)

Đáp án : 

D. (나)-(라)-(다)-(가)

 

Bài 3 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự.

(가) 그런데 책을 읽을 때에는 눈을 깜박이는 횟수가 7∼10번 정도로 줄어든다.

(나) 충혈이 되는 것을 예방하려면 의식적으로 눈을 깜박이는 것이 좋다.

(다) 이렇게 눈을 덜 깜박이면 눈이 건조해져 뻑뻑해지거나 충혈되기 쉽다.

(라) 정상적인 사람은 1분에 15∼20번 눈을 깜박인다.

 

A. (나)-(가)-(라)-(다) 

B. (나)-(라)-(다)-(가)

C. (라)-(가)-(다)-(나) 

D. (라)-(다)-(나)-(가)

Đáp án : 

C. (라)-(가)-(다)-(나)

 

Bài 4 : 다음을 읽고 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu đúng cho vào (    )

감기약에는 수면제 성분이 들어 있는 경우가 있다. 그래서 약을 먹은 후에 때때로 졸음이 오거나 반응 속도가 떨어질 수가 있다. 운전을 하거나 ( ) 경우에는 감기약을 먹지 않는 것이 좋다.

 

A. 소화가 잘되지 않을 

B. 불면증으로 고생하는

C. 집중력이 필요한 일을 할 

D. 감기 증상이 심하지 않은

Từ vựng mới : 

 

떨어지다 

1. rơi, rớt

2. rơi vào

3. đáp xuống, đến

속도

tốc độ

 

Đáp án : 

C. 집중력이 필요한 일을 할

 

Bài 5 : 다음을 읽고 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu đúng cho vào (    )

스마트폰 등 휴대 기기 사용이 일반화되면서 목과 허리, 어깨에 통증을 느끼는 사람이 많아졌다. 같은 자세로 오랫동안 작은 화면에 집중하다 보면 자연스레 몸이 움츠러들어 신경이 긴장 상태가 되기 때문이다. 따라서 스마트폰을 오래 사용할 때에는 (      ) 긴장을 풀어 주는 것이 좋다.

 

A. 큰 화면을 봄으로써 

B. 수시로 자세를 바꿈으로써

C. 기기를 고정해 놓음으로써 

D. 다양한 기기를 사용함으로써

Từ vựng mới : 

 

일반화되다

trở nên thông thường, trở nên phổ biến, trở nên quen thuộc

통증

triệu chứng đau

움츠러들다

1. rụt lại, rúm vào, co rúm lại

2. rúm ró, run rẩy

자연스레

một cách tự nhiên

 

Đáp án : 

B. 수시로 자세를 바꿈으로써

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482