Bài 8

Bài 1 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn một cái có nội dung tương tự

 

<한국잡지>가 10주년을 맞이하여 그동안 보내 주신 사랑에 감사하는 마음으로 선물을 준비하였습니다. 잡지 안에 있는 엽서에 사연을 적어 1월 31일까지 보내 주십시오. 재미있는 사연을 뽑아 50명에게 선물을 보내 드리겠습니다.

 

A. <한국잡지>를 사면 선물을 준다.

B. 엽서에 받고 싶은 선물을 써야 한다.

C. 잡지와 관계있는 사연을 보내야 한다.

D. <한국잡지>는 10년 전에 처음 나왔다.

Từ vựng mới : 

 

뽑다

1. nhổ

2. hút ra

3. lấy ra

사연

câu chuyện, tình huống, hoàn cảnh

 

Đáp án : 

D. <한국잡지>는 10년 전에 처음 나왔다.

 

Bài 2 : 다음을 보고 내용이 같은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn một cái có nội dung tương tự

 

국립과학관에서 초등학교 5,6학년을 대상으로 ‘수학게임대회’를 개최한다. 이 대회는 여러 가지 게임으로 수학 실력을 겨루는 대회이다. 참가 신청은 오는 10일까지이며 신청할 때 교사 추천서를 함께 내야 한다. 1차 대회는 각자 온라인으로 참가하며 2차 대회는 국립과학관에 모여 진행한다. 1차와 2차 성적을 모두 합해 가장 우수한 참가자 3명에게 상으로 컴퓨터를 준다.

 

A. 대회에 참가하려면 선생님 추천서가 필요하다.

B. 1차와 2차 대회 모두 온라인으로 진행된다.

C. 컴퓨터 게임을 잘하는 학생에게 상을 준다.

D. 초등학생이면 누구나 대회에 참가할 수 있다.

Từ vựng mới : 

 

국립과학관

viện khoa học quốc gia

수학게임대회

cuộc thi trò chơi toán học

개최하다

tổ chức

실력

thực lực

추천서

thư giới thiệu, thư tiến cử

진행하다

1. tiến về phía, hướng tới

2. tiến hành

 

Đáp án : 

A. 대회에 참가하려면 선생님 추천서가 필요하다.

 

Bài 3 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài 

 

부모들은 노란색이 눈에 잘 띌 거라고 생각해서 아이들에게 노란색 우산을 사준다. 노란색 우산은 다른 사람들에게 잘 보이지만 아이들이 우산 밖의 상황을 볼 수 없기 때문에 위험하다. 아이의 안전을 위해서는 밖을 볼 수 있게 투명한 우산을 사 주어야 한다.

 

A. 화려한 색깔의 우산이 눈에 잘 보인다.

B. 다른 사람들 눈에 잘 띄는 우산이 좋다.

C. 아이는 비 오는 날 우산을 쓰면 위험하다.

D. 아이에게는 밖을 볼 수 있는 우산이 필요하다.

Đáp án : 

D. 아이에게는 밖을 볼 수 있는 우산이 필요하다.

 

Bài 4 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài

 

종이 쓰레기로 버려진 책을 보면 안타깝다. 책은 그냥 종이가 아니며 지식을 담고 있는 그릇이기 때문이다. 이미 나에게는 필요 없는 책도 다른 사람에게는 새로운 지식이고 좋은 정보일 수 있다. 그러므로 다 읽은 책은 버리지 말고 새 주인을 찾아 주는 것이 좋다.

 

A. 다 읽은 책은 필요한 곳에 주어야 한다.

B. 책은 재활용한 종이로 만들어야 한다.

C. 좋은 정보를 가진 책을 찾아 읽어야 한다.

D. 책을 많이 읽어 폭넓은 지식을 쌓아야 한다.

Từ vựng mới : 

 

안타깝다

tiếc nuối, đáng tiếc, tiếc rẻ

 

Đáp án : 

A. 다 읽은 책은 필요한 곳에 주어야 한다.

 

Bài 5 : 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Hãy đọc phần sau và chọn ý trọng tâm của bài

 

어떤 풍경이나 물건을 오래 기억하고 싶다면 카메라를 손에서 내려놓는 것이 좋다. 보통 사람들은 사진을 찍으면 풍경이나 물건을 잘 기억할 수 있다고 생각한다. 하지만 사실 사진을 찍는 것보다는 자세히 살펴보는 것이 머릿속에 더 오래 남는다. 왜냐하면 관찰할 때 집중력이 더 높아지기 때문이다.

 

A. 집중력이 좋으면 관찰력이 뛰어나다.

B. 주변 물건을 자세히 살펴보아야 한다.

C. 사진보다 관찰이 기억에 더 효과적이다.

D. 기억력이 나쁘면 사진을 찍어 남겨야 한다.

Từ vựng mới : 

 

살펴보다

soi xét, xem xét, suy xét

머릿속

trong đầu, trong lòng, trong suy nghĩ

관찰하다

quan sát

 

Đáp án : 

C. 사진보다 관찰이 기억에 더 효과적이다.


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482