Bài 9

Bài 1 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Chọn cách sắp xếp đúng các câu sau theo thứ tự

 

(가)그러나 불법 주차된 차 때문에 늦는 경우가 많다.

(나)불이 났을 때 소방차는 최대한 빨리 도착해야 한다.

(다)소방차의 도착이 늦어 질수록 피해가 점점 커지기 때문이다.

(라)따라서 주차할 때는 소방차가 지나갈 수 있는 공간을 두고 차를 세워야

한다.

 

A. (나)-(다)-(가)-(라) 

B. (나)-(라)-(다)-(가)

C. (다)-(나)-(가)-(라) 

D. (다)-(라)-(가)-(나)

Từ vựng mới : 

 

불법

sự phi pháp, sự phạm luật

소방차

xe chữa cháy, xe cứu hỏa

 

Đáp án : 

A. (나)-(다)-(가)-(라)

 

Bài 2 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Chọn cách sắp xếp đúng các câu sau theo thứ tự

 

(가)이것이 회식이 가지는 가장 중요한 목적이다.

(나)회식은 맛있는 음식을 먹는 것 이상의 의미가 있다.

(다)이렇게 분위기가 좋아지면 회사 일의 생산성도 높아지게 된다.

(라)음식을 먹으면서 이야기를 하다 보면 자연스럽게 동료들과 사이가

좋아진다.

 

A. (나)-(다)-(라)-(가) 

B. (나)-(라)-(다)-(가)

C. (라)-(가)-(나)-(다) 

D. (라)-(나)-(가)-(다)

Từ vựng mới :

 

생산성

năng suất

 

Đáp án : 

B. (나)-(라)-(다)-(가) 

 

Bài 3 : 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. Chọn cách sắp xếp đúng các câu sau theo thứ tự

 

(가)그러자 여자는 물 그릇에 나뭇잎을 하나 넣어 남자에게 주었다.

(나)여자의 배려에 반한 남자는 그녀를 아내로 맞아들이기로 결심했다.

(다)이것은 물을 빨리 마시면 체할까 봐 천천히 마시도록 한 배려였다.

(라)옛날에 한 남자가 길을 걷다가 목이 말라 한 여자에게 물을 달라고 부탁했다.

 

A. (나)-(가)-(라)-(다) 

B. (나)-(다)-(가)-(라)

C. (라)-(가)-(다)-(나) 

D. (라)-(다)-(나)-(가)

Từ vựng mới : 

 

나뭇잎

lá cây

 

Đáp án : 

C. (라)-(가)-(다)-(나)

 

Bài 4 : 다음을 읽고 (    )에 알맞은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu đúng phù hợp trong (      )

 

대부분의 시장은 교통이 편리한 곳에 있다.여러 지역에서 생산된 물건을 옮기기 편하고 물건을 사고파는 사람들이 ( )때문이다. 먼 곳에서 물건을 팔러 시장에 오는 사람들은 물건을 가져오기 쉽고 물건을 사러 오는 사람들도 찾기가 편하다.

 

A. 한곳에 쉽게 모일 수 있기 

B. 좋은 물건을 소개할 수 있기

C. 알맞은 가격을 정할 수 있기 

D. 먼 곳에 빨리 연락할 수 있기

Từ vựng mới : 

 

옮기다

chuyển, dời, đổi

사고팔다

mua bán, buôn bán

 

Đáp án : 

A. 한곳에 쉽게 모일 수 있기

 

Bài 5 : 다음을 읽고 (    )에 알맞은 것을 고르십시오. Đọc phần sau và chọn câu đúng phù hợp trong (      )

 

신체의 각 부분은 (        )다르다. 보통 50대가 되면 안경 없이 신문 읽기가 어렵다. 하지만 듣는 데는 아무런 문제가 없다. 이것은 눈이 귀보다 빨리 노화가 되기 때문이다. 한편 코처럼 나이가 들어도 기능이 전혀 약해지지 않는 곳도 있다.

 

A. 노화가 되는 속도가 

B. 구별이 되는 특징이

C. 모두가 가진 재주가 

D. 자기가 맡은 역할이

 

Đáp án : 

A. 노화가 되는 속도가 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay
Thuộc làu làu những câu nói tiếng Hàn hay

Đôi khi chúng ta rất khó có thể thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân bằng lời nói, chính vì thế chúng ta có xu hướng sẽ mượn những con chữ để bày...

Bài 1
Bài 1

Dành thời gian mỗi ngày để học tiếng hàn cùng Phuong Nam Education qua bài tập đọc hiểu tiếng Hàn trình độ trung cấp

Bài 2
Bài 2

Nâng cao khả năng đọc hiểu cùng Phuong Nam Education

Bài 3
Bài 3

Rèn luyện tiếng Hàn qua các bài tập đọc hiểu trung cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482