Sơ cấp 1 (Bài 6) : Hôm nay thời tiết như thế nào?

 Bài 6 : Hôm nay thời tiết như thế nào?

초급 - 6 : 오늘은 날씨가 어떻습니까?

 

I. Hội thoại (회화) :

A : 오늘은 날씨가 어떻습니까? Hôm nay thời tiết thế nào?

B : 날씨가 좋습니다. Thời tiết tốt

A : 덥습니까? Có nóng không?

B : 아니오, 덥지 않습니다. Không, không nóng

A : 춥습니까? Có lạnh không?

B : 아니오, 춥지 않습니다. 오늘은 따뜻합니다.

Không, không lạnh. Hôm nay trời ấm áp

A : 일본은 요즈음 날씨가 어떻습니까?

Nhật Bản dạo này thời tiết như thế nào?

>> http://hoctienghan.com

II. Từ vựng (단어):

오늘 : hôm nay                                                      날씨 : thời tiết

어떻다 : như thế nào                                             좋다 : tốt

덥다 : nóng                                                            춥다 : lạnh

따뜻하다 : ấm áp                                                  요즈음 : dạo này

나쁘다 : xấu                                                           비 : mưa

눈 : tuyết                                                                 잘 : tốt, giỏi

맞다 : đúng                                                             그림 : bức tranh

고르다 : lụa chọn

Học tiếng Hàn sơ cấp bài 6
Học tiếng Hàn sơ cấp bài 6

III. Phát âm (발음) :

어떻습니까 [어떠씀니까]                                         따뜻합니다 [따뜨탐니다]

좋습니다 [조씀니다]

 

IV. Ngữ pháp (문법):

1. N 이/가 A~ㅂ니다/습니다 => Vĩ tố kết thúc câu trần thuật, trang trọng

날씨가 따뜻합니다 => Thời tiết ấm áp

도서관이 좋습니다 => Thư viện thì tốt

교실이 덥습니다 => Lớp học thì nóng

오늘은 날씨가 나쁩니다 => Hôm nay thời tiết xấu

 

2. N이/가 A~ㅂ니까/ 습니까 ? Vĩ tố kết thúc câu nghi vấn, trang trọng

날씨가 따뜻합니까? => Thời tiết có ấm không ?

날씨가 춥습니까 ? => Thời tiêt có lạnh không ?

이것어 좋습니까 ? => Cái này có tốt không ?

 

3. N이/가 A지 않습니다 => Vĩ tố kết thúc câu phủ định, trang trọng

날씨가 따뜻하지 않습니다 => Thời tiết không ấm áp

날씨가 덥니 읺습니다 => Thời tiết không nóng

가방이 좋지 않습니다 => Túi xách không tốt

 

4. N이/가 어떻습니까 ? => N như thế nào ?

날씨가 어떻습니까 ? => Thời tiết như thế nào ?

책이 어떻습니까 ? =>  Sách như thế nào ?

 

5. (N 1은/는)  N2이/가  A~ㅂ니다/습니다

오늘은 날싸가 좋습니다 => Hôm nay thời tiết tốt

오늘은 날씨가 덥습니다 =>Hôm nay thời tiết nóng.

오늘은 날씨가 춥습니까 ? => Hôm nay thới tiết có lạnh không ?

오늘은 날씨가 좋지 않습니다 => Hôm nay thời tiết không tốt.

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482