Bài 10

CÂU 1. Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 바로 새 제품으로 교환을 해 주신다고요?

B. 그럼 당장 수리가 안 된다는 말씀이신가요?

C. 그래서 부품을 교체했는데도 또 고장이 났군요.

D. 그러면 본사에서도 별다른 방법이 없다는 거네요.

 

CÂU 2. Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 그러니까 열심히 준비를 했더라면 좋았잖아.

B. 그렇다면 처음부터 출전할 생각을 하지 말았어야지.

C. 출전하기도 전에 미리 포기해 버리는 건 너답지 않아.

D. 다 그런 과정을 거치면서 성장하는 거니까 실망하지 마.

 

CÂU 3. Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 결국 가수와 관객의 호흡이 무엇보다 중요한 거군요.

B. 그래서 가수의 실력이 뒷받침되지 않으면 안 되나 봐요.

C. 역시 자신의 일에 최선을 다하는 자세가 필요한 것 같아요.

D. 그동안 흘린 땀과 열정이 오늘의 가수 김정운을 만든 거네요.

 

CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 사인회를 진행하는 게 여간 힘든 게 아니네요.

B. 작가 사인회를 하니까 확실히 판매량이 늘어나네요.

C. 유명 작가의 책이다 보니 독자들이 꾸준히 찾는군요.

D. 독자들의 반응을 끌어올리기에 지금이 딱 좋을 것 같은데요.

 

CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại và chọn nội dung phù hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 체지방 측정기의 원리

B. 체지방 측정기의 종류

C. 체지방 측정기의 정확성 

D. 체지방 측정기의 사용법


 

Đáp án:

 

CÂU 1

B

CÂU 2

D

CÂU 3

A

CÂU 4

D

CÂU 5

A
 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482