Bài 12

CÂU 1. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.  nhấp vào đây để nghe

A. 전원주택에서 사는 것이 생각만큼 좋은 것은 아니다.

B. 전원주택이 아이들에게는 좋지만 어른들에게는 불편하다.

C. 전원주택은 아파트의 단점을 보완할 수 있는 주거 공간이다.

D. 전원주택에서 살고 싶어하는 사람들이 점점 더 줄어들 것이다.

 

CÂU 2.  Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.nhấp vào đây để nghe

A. 올바른 역사의식을 가지고 역사 드라마를 보는 게 좋다.

B. 역사 드라마는 흥미보다는 사실 전달이 우선시되어야 한다.

C. 사실을 벗어나지 않는 선에서 역사 드라마를 재구성하는 게 좋다.

D. 역사에 대한 충분한 연구를 바탕으로 역사 드라마를 제작해야 한다.

 

CÂU 3. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.nhấp vào đây để nghe

A.인턴 기간이 끝난 사람은 정규직으로 전환시켜 줘야 한다.

B. 행정인턴제의 재시행은 비정규직을 양산하는 지름길이 될 것이다.

C. 인턴제의 시행으로 실질적인 업무 능력 향상에 많은 도움이 되었다.

D. 인턴제를 본래 취지에 맞게 시행한다면 그간의 우려가 해소될 것이다.

 

CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn hành động diễn ra tiếp theo của người đàn ông.nhấp vào đây để nghe

A. 아이를 데리고 병원으로 간다.

B. 아이가 입고 있는 옷을 벗긴다.

C. 해열제를 찾아서 아이에게 먹인다.

D. 물수건으로 아이의 몸을 닦아 준다.

 

CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn hành động diễn ra tiếp theo của người đàn ông. nhấp vào đây để nghe

A. 학교에 가서 복학 신청을 한다.

B. 대출 신청에 필요한 서류를 준비한다.

C. 장학재단 홈페이지에 들어가서 회원 가입을 한다.

D. 장학재단 홈페이지 게시판에 문의하는 글을 남긴다.


 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

C

CÂU 3

D

CÂU 4

B

CÂU 5

A 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482