Bài 14

CÂU 1. Nghe và chọn câu đúng vào chỗ trống:

nhấp vào đây để nghe

(             )이 있어요.

A. 길 

B. 굴 

C. 귤 

D. 글

 

CÂU 2.  Nghe và chọn câu đúng vào chỗ trống:

nhấp vào đây để nghe

(            )예요.

A. 서리

B. 머리 

C. 허리

D. 거리

 

CÂU 3. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 네, 가방이에요. 

B. 아니요, 가방이 싸요.

C. 네, 가방이 많아요. 

D. 아니요, 가방이 있어요.

 

CÂU 4. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 네, 친구가 있어요. 

B. 아니요, 집에서 만나요.

C. 네, 집에 안 갈 거예요. 

D. 아니요, 공원에 갈 거예요.

 

CÂU 5. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 정말 많아요. 

B. 식당이 멀어요.

C. 음식이 있어요.

D. 아주 맛있어요.

 

Đáp án

 

CÂU 1

A

CÂU 2

B

CÂU 3

B

CÂU 4

D

CÂU 5

D 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482