Bài 17

CÂU 1. Nghe và chọn câu đúng vào chỗ trống:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

(             )입니다.

A. 발 

B. 벌 

C. 별 

D. 불

 

CÂU 2.  Nghe và chọn câu đúng vào chỗ trống:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

(             )가 있어요.

A. 다리

B. 사리 

C. 자리 

D. 파리

 

CÂU 3. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 네, 우유가 없어요. 

B. 네, 우유가 아니에요.

C. 아니요, 우유를 좋아해요. 

D. 아니요, 우유를 안 마셔요.

 

CÂU 4. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 네, 제 책이에요. 

B. 아니요, 책을 봐요.

C. 아니요, 수미 씨예요. 

D. 네, 수미 씨가 있어요.

 

CÂU 5. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 학교에 가요. 

B. 방학이 끝나요.

C. 다음 주에 끝나요. 

D. 다음 주에 갑시다.

 

Đáp án

 

CÂU 1

D

CÂU 2

C

CÂU 3

D

CÂU 4

A

CÂU 5

C 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482