Bài 6

Câu 1 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào để nghe

남자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 고열량 음식 때문에 청소년들의 체형이 변했다.

B. 고열량 식품 판매자에게 세금을 부과해야 한다.

C. 비만세는 판매자와 소비자 모두에게 부담을 준다.

D. 우리나라 사람들의 비만은 운동 부족이 주요 원인이다.

 

Câu 2 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào để nghe

남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.

A. 상대방의 말을 하나하나 반박하고 있다.

B. 앞으로 일어날 일에 대해 전망하고 있다.

C. 현재의 문제에 대해 판매자의 책임을 묻고 있다.

D. 내용을 파악하지 못해 상대방에게 질문하고 있다.

 

Câu 3 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào để nghe

무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

A. 지나친 청결의 문제점

B. 피부병 발병의 주요 원인

C. 유아기 생활 습관의 중요성

D. 항균 요법을 통한 질병 예방법

 

Câu 4 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào để nghe

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 피부병 발병률에 대한 연구가 필요하다.

B. 비위생적인 환경은 알레르기의 원인이 된다.

C. 우리 몸에는 적당한 세균이 있는 것이 더 좋다.

D. 환경이 깨끗하면 우리 몸의 면역력이 커진다.

 

Câu 5 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào để nghe

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

A. 글로벌화 사업 내용을 분석하고 있다.

B. 중소기업의 성장 과정을 보고하고 있다.

C. 중소기업의 성과에 대해 평가하고 있다.

D. 글로벌화 사업에 참여할 것을 요청하고 있다.

 

Đáp án : 

Câu 1 : C

Câu 2 : A 

Câu 3 : A 

Câu 4 : C 

Câu 5 : D 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482