Bài 8

Câu 1 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào đây để nghe

무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오.

A. 성공과 실패가 결정되는 시기

B. 인생을 배우며 성장하는 과정

C. 결과보다 과정이 중요한 이유

D. 실패가 가져오는 긍정적 변화

 

Câu 2 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào đây để nghe

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 물은 끓는 순간에도 에너지를 품고 있다.

B. 성공과 실패는 변화의 정도에 달려 있다.

C. 시작 단계에서부터 성공을 준비해야 한다.

D. 결정적인 순간에 힘을 발휘하면 성공한다.

 

Câu 3 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào đây để nghe

남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

A. 방송 후원에 담긴 신념을 설명하고 있다.

B. 방송 후원에 대한 의견을 조사하고 있다.

C. 방송 후원에 관련된 자료를 분석하고 있다.

D. 방송 후원에 필요한 비용을 파악하고 있다.

 

Câu 4 : Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi sau.

nhấp vào đây để nghe

들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 이 기업은 방송을 통한 홍보를 중시한다.

B. 이 방송은 사회 공헌에 관한 내용을 다룬다.

C. 이 기업은 프로그램 제작 비용을 부담한다.

D. 이 방송은 후원 기업을 위한 광고를 만들었다.

 

Câu 5 : Đây là chương trình nghệ thuật tự do. Hãy lắng nghe cẩn thận và trả lời các câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

여자의 중심 생각으로 맞는 것을 고르십시오.

A. ‘빗물연구소’는 빗물을 가치 있게 만든다.

B. ‘빗물연구소’에 대해 모르는 사람들이 많다.

C. 빗물을 자원으로 만드는 과정은 간단하다.

D. 빗물을 자원으로 만들려면 시설이 필요하다.

 

Đáp án : 

Câu 1 : A

Câu 2 : D

Câu 3 : A

Câu 4 : C

Câu 5 : A

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482