Bài 9

CÂU 1: Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe 

 1. 네,주스가 없어요. 

 2. 아니요,주스를 좋아해요.

 3. 네,주스가 아니에요. 

 4. 아니요,주스를 안 마셔요.

 

CÂU 2: Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe 

 1. 잘 먹겠습니다. 

 2. 잘 지냈습니다.

 3. 정말 오랜만입니다. 

 4. 만나서 반갑습니다.

 

CÂU 3: Đây là ở đâu thế? Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe 

 1. 시장 

 2. 은행 

 3. 기차역 

 4. 운동장

 

CÂU 4: Hãy nghe thông báo sau đây và lựa chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe 

여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. (Tại sao người phụ nữ lại nói về vấn đề này?) 

 1. 기숙사 청소 방법을 설명하려고

 2. 기숙사 건물 위치를 안내하려고

 3. 기숙사 생활 규칙을 말해 주려고

 4. 기숙사 계단 청소를 알려 주려고

 

CÂU 5: Hãy nghe thông báo sau đây và lựa chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe 

들은 내용과 같은 것을 고르십시오. (Hãy chọn câu trả lời có nội dung phù hợp với bài nghe trên)

 1. 청소하는 동안 계단을 이용할 수 없습니다.

 2. 이번 주에 학생들은 기숙사를 나가야 합니다.

 3. 기숙사 계단에 있는 물건을 만지면 안 됩니다.

 4. 금요일 하루 종일 기숙사를 청소할 계획입니다.


 

ĐÁP ÁN:

CÂU 1

4. 아니요,주스를 안 마셔요.

CÂU 2

4. 만나서 반갑습니다.

CÂU 3

2. 은행 

CÂU 4

4. 기숙사 계단 청소를 알려 주려고

CÂU 5

1. 청소하는 동안 계단을 이용할 수 없습니다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482