Bài 1

Câu 1: Đọc bảng hướng dẫn và trả lời câu hỏi

야유회 안내

날짜: 2008.05.16(금) ~ 05.18(일)

장소: 설악산

대산: 한국어학과 학생

 

5월 16일 아침 9시에 학교 운동장에서 출발합니다. 늦지 마세요.

회비는 3만 원입니다. 더 많이 내도 됩니다.

다른 과 학생은 갈 수 없습니다. 한국어학과 학생만 갈 수 있습니다.

 

1. 며칠 동안 야유회를 갑니까? (Buổi dã ngoại được tổ chức trong bao nhiêu ngày?)

A. 2일 

B. 3일 

C. 4일

 

2. 야유회를 어디로 갑니까? (Buổi dã ngoại được tổ chức ở đâu?)

​A. 산 

B. 바다 

C. 공원

 

3. 영어학과 학생도 갈 수 있습니다. (Sinh viên khoa tiếng Anh cũng có thể tham gia)

A. 네 

B. 아니요

 

4. 5월 16일 오전 9시 10분에 학교 운동장에 가도 됩니다. (Bạn có thể đến sân vận động của trường lúc 9:10 sáng ngày 16 tháng 5.)

A. 네 

B. 아니요

 

5. 회비는 5만 원을 내도 됩니까? (Có thể trả 50.000 won tiền hội phí không?)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

장소

Địa điểm

대산

Đối tượng

아침

Buổi sáng

운동장

Sân vận động

늦다

Trễ, muộn

출발하다

Xuất phát

회비

Hội phí

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

Câu 2: Đọc đoạn văn sau đây và trả lời đúng câu hỏi

안녕하세요? 저는 김민준 입니다. 한국 사람입니다.

여기는 우리 대학교입니다. 학교가 큽니다. 우리 학교에 강의실, 랩실, 도서관, 식당, 사무실, 기숙사, 카페, 헬스클럽, 가게가 있습니다. 학교에 강의실이 정말 많습니다.

저는 기숙사에서 삽니다. 기숙사에 헬스클럽이 있습니다. 저는 헬스클럽에서 매일 운동합니다.

여기가 학교 식당입니다. 학교 식당에 학생이 많습니다. 저는 학교 식당에서 점심을 먹습니다. 맛있습니다. 그리고 저는 도서관에서 친구와 공부합니다. 학교생활이 재미있습니다.

 

1. 학교에 무엇이 없습니까? (Ở trường học không có gì?)

A. 극장 

B. 식당

 

2. 어디에 사람이 많습니까? (Mọi người thường tụ tập ở đâu nhiều nhất?)

​A. 극장 

​B. 식당

 

3. 이 대학교는 작습니까? (Trường đại học này có nhỏ không?)

A. 네 

B. 아니요

 

4. 김민준 씨는 어디에서 삽니까? (Bạn Kim Min Jun sống ở đâu?)

 

5. 김민준 씨는 어디에서 누구와 공부합니까? (Kim Min Jun học chung với ai? Ở đâu?)

Từ vựng mới:

한국

Hàn Quốc

대학교

Trường Đại Học

학생

Học sinh

강의실

Phòng học

랩실

Phòng thí nghiệm

도서관

Thư viện

식당

Phòng ăn

사무실

Văn phòng

기숙사

Ký túc xá

카페

Cà phê

헬스클럽

Câu lạc bộ sức khỏe

가게

Cửa hàng

정말 

Thật sự

매일 

Mỗi ngày

점심

Ăn trưa

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. 기숙사에서 삽니다.

5. 도서관에서 친구와 공부합니다.

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

Bài 5
Bài 5

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 5

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482