Bài 2

Câu 1: Chọn câu hỏi phù hợp với câu trả lời:

여기는 어디입니까?

한국 사람입니까?

이것은 라디오입니까?

교실에 시계가 있습니까?

정우 씨가 어디에 있습니까?

 1.    나:

가: 아니요, 중국 사람입니다.

 

 1.   나:

가: 아니요, 없습니다.

 

 1.   나:

가: 병원입니다.

 

 1.   나:

가: 아니요, 라디오가 아닙니다.

 

 1. 나:

가: 교실에 있습니다.

Từ vựng mới:

여기

Ở đây

어디

Ở đâu

이것

Cái này

저것

Cái đó

회사원

Nhân viên công ty

교실

Lớp học

시계

Đồng hồ

사람

Người

중국 

Trung quốc

병원

Bệnh viện

라디오

Radio

Đáp án:

 1. 한국 사람입니까?

 2. 교실에 시계가 있습니까?

 3. 여기는 어디입니까?

 4. 이것은 라디오입니까?

 5. 정우 씨가 어디에 있습니까?

Câu 2: Chọn câu phù hợp với tình huống sau

나: 여기는 어디입니까?

가:

 1. 도서관입니다. 

 2. 이것은 책입니다.

 

나: 이것은 사전입니까?

가:

 1. 네, 한국어 사전입니다. 

 2. 아니요, 가방이 아닙니다.

 

나: 컴퓨터가 있습니까?

가: 

 1. 네, 컴퓨터입니다. 

 2. 아니요, 없습니다.

 

나: 이것은 창문입니까?

 1. 네, 창문이 있습니다. 

 2. 아니요, 창문이 아닙니다.

 

나: 교실에 시계가 있습니까?

가:

 1. 네, 있습니다. 

 2. 아니요, 시계가 아닙니다.

Từ vựng mới:

사전

Từ điển

가방

Cặp sách

컴퓨터

Máy tính bàn

창문

Cửa sổ

Đáp án:

1. 1

2. 1

3. 2

4. 1

5. 2

Câu 3: Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

저는 흐웬입니다. 한국에서 일이 합니다. 저는 토요일과 일요일에 한국어를 공부합니다. 한국말이 재미있습니다. 하지만 쓰기와 읽기가 어렵습니다.

이번 달 17일, 18일에는 한국어 수업이 없습니다.

저는 16일 저녁에 회사 친구들과 함께 설악산에 여행을 갑니다. 그리고 18일에 돌아옵니다.

 

1. 흐웬 씨는 무엇이 어렵습니까? (Có khó khăn gì không Huyền?)

A. 한국어 쓰기 

B. 한국어 들기 

C. 한국어 말하기

 

2. 흐웬 씨는 언제 한국어를 배웁니까? (Khi nào Huyền học tiếng Hàn?)

 

3. 흐웬 씨는 언제 여행을 갑니까? (Khi nào Huyền đi du lịch?)

A. 16일 

B. 17일 

C. 18일

 

4. 흐웬 씨는 어디에 누구와 함께 여행을 갑니까? (Huyền đi du lịch với ai, ở đâu?)

 

5. 흐웬 씨는 언제 여행에서 돌아옵니까? (Khi nào Huyền trở về từ chuyến du lịch?)

A. 18일 

B. 17일 

C. 16일

Từ vựng mới:

토요일

Thứ bảy

일요일

Chủ nhật

공부하다

Học hành

Lời nói

재미있다

Thú vị

쓰다

Viết

읽다

Đọc

어렵다

Khó khăn

이번

Lần này

수업

Lớp học

저녁

Buổi tối

회사

Công ty

친구

Bạn bè

함께

Cùng nhau

여행하다

Du lịch

돌아오다

Quay trở về

Đáp án:

1. A

2.토요일과 일요일 (주말)에 한국어를 배웁니다.

3. A

4.설악산에 회사 친구들과 함께 여행을 갑니다.

5.  A

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

Bài 5
Bài 5

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 5

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482