Bài 4

Câu 1: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng với tình huống dưới đây

1. 나: 어제 뭘 했어요? (Hôm qua bạn đã làm gì?)

   가:

A. 도서관에서 공부해요. 

B. 도서관에서 공부했어요.

 

2. 나: 저는 쇼핑을 좋아합니다. (Tôi thích đi mua sắm)

   가: 

A. 그럼, 같이 백화점에 갑시다. 

B. 어제 백화점에서 공부했어요.

 

3. 나: 어제 시장에서 무엇하고 무엇을 샀어요? (Hôm qua bạn đã mua gì ở chợ?)

   가: 

A. 웃을 샀어요. 

B. 웃하고 가방하고 신발을 샀어요.

 

4. 나: 저는 영화를 좋아합니다. (Tôi thích xem phim)

   가:

A. 지금 영화를 봐요. 

B. 그럼, 같이 극장에 갑시다.

 

5. 나: 지난 주말에 어디에 갔어요? (Tuần trước bạn đã đi đâu?)

   가:

A. 친구하고 동대문시장에 갔어요. 

B. 친구하고 동대문시장에 갑니다.

Từ vựng mới:

어제

Hôm qua

쇼핑하다

Mua sắm

좋아하다

Thích

백화점

Trung tâm mua sắm

시장

Chợ

사다

Mua

Quần áo

신발

Đôi giày

영화

Phim

주말

Cuối tuần

극장

Rạp hát

Đáp án:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

Câu 2: Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

저는 운동을 좋아합니다. 친구하고 농구를 좋아합니다. 보통 토요일과 일요일에 친구하고 운동을 합니다. 지난주 토요일에 학교 운동장에서 친구하고 축구를 했습니다. 아주 재미있었습니다. 친구와 같이 라면하고 김밥을 먹었습니다.

일요일에 백화점에 갔습니다. 저는 쇼핑을 좋아합니다. 백화점에 사람이 아주 많았습니다. 백화점에서 가방하고 신발하고 모자를 봤습니다. 가방이 비쌌습니다. 신발하고 모자를 샀습니다. 신발하고 모자가 아주 쌌습니다. 백화점에서 냉면을 먹었습니다.

 

1. 이 사람은 무슨 운동을 좋아합니까? (Người này thích môn thể thao nào?)

A. 축구하고 농구 

B. 농구하고 배구 

C. 배구하고 수영

 

2. 이 사람은 일요일에 무엇을 먹었습니까? (Người này đã ăn gì vào chủ nhật?)

A. 라면 

B. 냉면 

C. 라면하고 김밥

 

3. 신발하고 모지는 비쌌습니까? (Giày và mũ có đắt không?)

A. 네 

B. 아니요

 

4. 이 사람은 일요일에 어디에서 뭘 했습니까? (Người này đã làm gì vào chủ nhật, ở đâu?)

 

5. 백화점은 어땠습니까? (Trung tâm mua sắm như thế nào?)

Từ vựng mới:

운동하다

Vận động

농구

Bóng rổ

보통

Thông thường, bình thường

지난

Trước, vừa qua

축구

Bóng đá

라면

Mì ramen

김밥

Kimbap

냉면

Naengmyeon, mì lạnh

백화점 

Trung tâm mua sắm

모자

Mũ, nón

비싸다

Đắt tiền

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. 백화점에서 쇼핑하고 냉면을 먹었습니다.

5. 사람이 아주 많았습니다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 5
Bài 5

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 5

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482