Bài 5

Câu 1: Chọn câu đúng phù hợp với tình huống sau đây:

1. 나: 왜 병원에 가요? (Tại sao lại đi đến bệnh viện?)

    가: 

A. 배가 아파요. 

B. 배가 고파요.

 

2. 나: 이거 얼마예요? (Cái này bao nhiêu tiền?) 

   가: 

A. 3천 원입니다. 

B. 너무 비싸요.

 

3. 나: 이 바지 어때요? (Cái quần này như thế nào?)

   가: 

A. 조금 커요.

B. 만 원이에요.

 

4. 나: 민재 씨, 주말에 무엇을 하고 싶어요? (Cuối tuần này có muốn làm gì không, MinChe?)

   가:

A. 공원에 가고 싶어요. 

B. 공원에서 사진을 찍어요.

 

5. 나: 아저씨, 이 공책 세 권 주세요. (Chú ơi, cho cháu ba quyển vở này.)

   가: 

A. 네, 여기 있습니다. 

B. 네, 세 권 있습니다.

Từ vựng mới: 

병원

Bệnh viện

배가 고프다

Đói bụng

얼마

Bao nhiêu

비싸다

Đắt tiền

커다

To

주말

Cuối tuần

공원

Công viên

공책

Quyển sách

Đơn vị danh từ: quyển

Đáp án:

1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

Câu 2: Đọc và trả lời câu hỏi:

저는 지난 주말에 친구와 함께 시장에 갔습니다. 시장에서 여러 가지를 구경했습니다. 과일이 많았습니다. 포도하고 수박이 많았습니다. 포도는 값이 쌌습니다. 수박은 비쌌습니다. 저는 포도를 샀습니다.

시장에 옷이 많았습니다. 신발도 많았습니다. 가방과 모자가 예뻤습니다. 하지만 비쌌습니다. 티셔츠가 예뻤습니다. 저는 티셔츠를 샀습니다. 친구는 티셔츠와 모자를 샀습니다.

 

1. 시장에 무엇이 있었습니까? (Có gì ở chợ vậy?)

 

2. 무엇이 비쌌습니까? (Cái gì đắt vậy?)

 

3. 무엇이 쌌습니까? (Cái gì rẻ vậy?)

 

4. 이 사람은 시장에서 무엇을 샀습니까? (Người này đã mua gì ở chợ?)

 

5. 친구는 시장에서 무엇을 샀습니까? (Bạn của anh ấy đã mua gì ở chợ?)

 

Từ vựng mới:

구경하다

Tham quan, ngắm cảnh

과일

Trái cây

포도

Nho

수박

Dưa hấu

티셔츠

Áo thun

많다

Nhiều

Giá cả

예쁘다

Xinh đẹp

Đáp án:

1. 포도, 수박, 옷, 신발, 가방, 모자, 티셔츠

2. 수박, 가방, 모자

3. 포도

4. 포도, 티셔츠

5. 티셔츠, 모자

Câu 3: Đọc và trả lời câu hỏi:

저는 베트남 사람입니다. 한국대학교에서 한국어를 배웁니다. 저는 한국 음식을 좋아합니다. 비빔밥과 된장찌개를 아주 좋아합니다. 된장찌개는 조금 맵습니다. 하지만 맛있습니다. 식당에서 자주 된장찌개를 먹습니다. 저는 냉면을 좋아하지 않습니다. 냉면은 조금 싱겁습니다.

 

1. 이 사람은 한국에서 무엇을 합니까? (Người này làm công việc gì ở Hàn Quốc?)

 

2. 이 사람은 어느 나라 사람입니까? (Người này đến từ nước nào?)

 

3. 된장찌개는 어떻습니까? (Canh tương đậu như thế nào?)

A. 달아요 

B. 매워요 

C. 싱거워요

 

4. 이 사람은 무슨 음식을 좋아합니까? (Người này thích ăn món nào?)

A. 된장찌개 

B. 냉면 

C. 비빔밥

 

5. 이 사람은 무슨 음식을 안 좋아합니까? (Người này không thích ăn món nào?)

A. 냉면 

B. 비빔밥 

C. 된장찌개

 

Từ vựng mới:

음식

Thức ăn

비빔밥

Cơm trộn

된장찌개

Canh tương đậu

맵다

Có vị cay

맛있다

Ngon

식당

Nhà ăn, nhà hàng

냉면

Mì lạnh

싱겁다

Có vị nhạt

Đáp án:

1. 한국대학교에서 한국어를 배웁니다.

2. 베트남 사람입니다.

3. 된장찌개는 조금 맵습니다.

4. B

5. A

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482