Bài 1

Câu 1: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu để tiếp tục hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 야유회를 다녀왔군요. 

B. 가까운 곳으로 갔어요.

C. 옷을 따뜻하게 입고 가세요. 

D. 추울 때는 집에서 쉬곤 해요.

Câu 2: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu để tiếp tục hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 살아 보니 소음이 너무 심하더라고.

B. 혼자 사는 것보다 둘이 사는 게 좋았어.

C. 지금 집은 학교와 가까워서 편하고 좋아.

D. 부동산에 가서 알아보는 게 좋을 것 같아서.

Câu 3: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu để tiếp tục hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 그래?텐트만 사면 되겠네.

B. 그래도 자세히 알아봐야겠다.

C. 그래?미리 알았으면 좋았을걸. 

D. 그래도 텐트는 치기 힘들겠다.

Câu 4: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu để tiếp tục hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 분위기가 카페처럼 참 좋네요.

B. 사무실 옆에 카페가 있으면 좋아요.

C. 집중이 안 되면 카페에서 해 보세요.

D. 전 편안하면 일이 더 잘 될 것 같아요.

Câu 5: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu để tiếp tục hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 연수 다녀와서 뵙겠습니다.

B. 지난번에 제가 미리 말씀드렸습니다.

C. 개인 사정이 생기면 말씀드리겠습니다.

D. 저도 정말 가고 싶지만 힘들 것 같습니다.


 

Đáp án : 

Câu 1 : C. 옷을 따뜻하게 입고 가세요. 

Câu 2 : A. 살아 보니 소음이 너무 심하더라고.

Câu 3 : C. 그래?미리 알았으면 좋았을걸.

Câu 4 : D. 전 편안하면 일이 더 잘 될 것 같아요.

Câu 5 : D. 저도 정말 가고 싶지만 힘들 것 같습니다.
 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482