Bài 2

Câu 1: Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện và lựa chọn hành động phù hợp với hành động tiếp theo của người phụ nữ. 

nhấp vào đây để nghe

A. 외식하러 갈 식당을 예약한다.

B. 퇴근을 하고 약속 장소로 간다.

C. 남편을 만나러 회사 앞으로 간다.

D. 아이들을 데리고 회사 앞으로 간다.

Câu 2: Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện và lựa chọn hành động phù hợp với hành động tiếp theo của người phụ nữ. 

nhấp vào đây để nghe

A. 다른 볼일을 보러 간다. 

B. 병원 진료 접수를 한다.

C. 병원에 앉아서 기다린다.

D. 진찰을 받으러 들어간다.

Câu 3: Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện và lựa chọn hành động phù hợp với hành động tiếp theo của người phụ nữ. 

nhấp vào đây để nghe

A. 책자에서 커튼을 고른다. 

B. 집에서 거실 커튼을 단다.

C. 커튼을 사러 가게에 간다. 

D. 커튼을 사서 집에 가져간다.

Câu 4: Hãy nghe những điều sau và chọn cái phù hợp với nội dung. 

nhấp vào đây để nghe

A. 남자는 이 프로그램에 만족해 한다.

B. 이 프로그램은 다시 가면 할인해 준다.

C. 이 프로그램은 예약해야 참여할 수 있다.

C. 여자는 이번 달에 이 프로그램에 참가할 것이다.

Câu 5: Hãy nghe những điều sau và chọn cái phù hợp với nội dung. 

nhấp vào đây để nghe

A. 밤에는 난방 기구를 사용할 수 없다.

B. 9시 이후에는 모든 전기 제품을 끈다.

C. 사무실은 일정 온도를 유지해야 한다.

D. 점심시간에는 엘리베이터가 운행되지 않는다.


 

Đáp án : 

Câu 1 : A

Câu 2 : B

Câu 3 : A 

Câu 4 : A

Câu 5 : C


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482