Bài 3

Câu 1 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi 

nhấp vào đây để nghe

A. 진정한 독립은 경제적 독립이다.

B. 가족은 함께 생활하는 것이 좋다.

C. 누구나 자신만의 공간이 필요하다.

D. 독립해 사는 것이 좋은 것만은 아니다.

 

Câu 2 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi 

nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 아빠와의 사이가 좋지 않다.

B. 여자는 집안일로 스트레스를 받고 있다.

C. 여자의 아버지는 딸의 독립을 반대한다.

D. 여자는 회사가 멀어서 독립하고 싶어한다.

 

Câu 3 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi 

nhấp vào đây để nghe

A. 잡 마켓 이용을 제안하고 있다.

B. 직장 내의 각 부서를 설명하고 있다.

C. 잡 마켓 이용 경험을 소개하고 있다.

D. 상사의 문제점에 대해 이야기하고 있다.

 

Câu 4 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi

nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 일하고 있는 부서에 만족해 한다.

B. 잡 마켓은 회사를 홍보하기 위해 만들었다.

C. 잡 마켓은 상사의 허락이 있어야 이용한다.

D. 직원들은 적성에 맞는 부서로 옮길 기회가 있다.

 

Câu 5 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi 

nhấp vào đây để nghe

A. 시작한 일은 끝까지 해내야 한다.

B. 마음먹었을 때 바로 실천해야 한다.

C. 자신의 한계를 알아야 도전할 수 있다.

D. 고난을 극복하려면 강한 정신력이 필요하다.


 

Đáp án : 

Câu 1 : D

Câu 2 : C

Câu 3 : A

Câu 4 : D

Câu 5 : B 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482