Bài 4

Câu 1: Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 제시간에 도착해서 다행이야.

B. 수업 끝나고 가도 늦지 않아.

C. 강연은 누구든지 들을 수 있어.

D. 시간이 얼마나 걸릴지 모르겠어.

 

Câu 2: Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 정말 좋은 기회니까 잘 쉬고 와요.

B. 그렇게 하고 싶어하는 줄 몰랐어요.

C. 특별히 휴가를 낼 만큼 아팠나 봐요.

D. 그래도 가기로 한 건데 잘 해 보세요.

 

Câu 3: Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 바꿔 주면 좋겠는데. 

B. 물어볼 필요는 없겠지.

C. 날짜가 지났을지 몰라. 

D. 빨리 입어 볼 걸 그랬어.

 

Câu 4: Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 저도 가게에 가서 사야겠어요. 

B. 그 집 연락처 좀 알려 주세요.

C. 아침을 준비하려면 바쁘겠어요. 

D. 일할 때 먹을 수 있어서 좋아요.

 

Câu 5: Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 며칠 더 걸릴 것 같습니다. 

B. 이미 전시회를 시작했습니다.

C. 다음 달에 초대하려고 합니다. 

D. 계획보다 늦게 올 것 같습니다.

 

Đáp án: 

Câu 1 : B

Câu 2 : B

Câu 3 : A

Câu 4 : B

Câu 5 : A

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482