Bài 11

CÂU 1. Nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu tiếp nối.

nhấp vào đây để nghe

A. 그럼 다음에 또 오세요.

B. 여기에서 기다리면 되겠죠?

C. 그럼 이따가 저녁에 찾으러 갈게요.

D. 죄송한데 한번 찾아봐 주시겠어요?

 

CÂU 2.  Nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu tiếp nối.

nhấp vào đây để nghe

A. 그러면 제가 같이 따라가도 될까요?

B. 글쎄요. 이번 주는 시간이 없어서요.

C. 그럼 설악산에 다녀오는 게 어때요?

D. 부러워요. 저도 어디라도 가고 싶어요.

 

CÂU 3. Nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu tiếp nối.

nhấp vào đây để nghe

A. 전화라도 걸어 보려고 했어요.

B. 오늘도 길이 많이 막혔나 보네요.

C. 우리가 좀 더 일찍 나올걸 그랬어요.

D. 버스로 오다가 지하철로 갈아탔어요.

 

CÂU 4. Nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn câu tiếp nối.

nhấp vào đây để nghe

A. 회의가 조금 있으면 끝나잖아요.

B. 그래서 그렇게 계속 고민하고 있었군요.

C. 전부터 외국에 나가서 일하고 싶었대요.

D. 이번에는 신청자가 예년보다 훨씬 많았대요.

 

CÂU 5. Chọn câu đúng cho nội dung sau. 

nhấp vào đây để nghe

A. 면접관이 좋아하는 성격 

B. 넥타이 색깔이 가진 이미지

C. 어울리는 색깔을 고르는 방법 

D. 넥타이 색깔이 다양한 이유


 

Đáp án:

 

CÂU 1

C

CÂU 2

D

CÂU 3

C

CÂU 4

C

CÂU 5

B

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482