Bài 11

CÂU 1: Chọn phương án phù hợp và hoàn thành các đoạn hội thoại sau:

1. 나: 저 이번에 취직했어요. (Lần này tôi đã tìm được việc làm)

가: …….. 축하합니다. (......chúc mừng nha)

A. 취직이요?

B. 저요?

 

2. 나: 아침 식사하면서 신문을 읽어요? (Bạn vừa ăn sáng vừa đọc báo à?)

가: 아니요,........... (Không,......)

A. 신문을 읽으면서 식사해요.

B. 식사 후에 신문을 읽어요.

 

3. 나: 오늘 밤에 전화해도 됩니까? (Tối nay tôi có thể gọi điện được không?)

가: 네, ……….. (Vâng,.....)

A. 괜찮아요.

B. 전화하면 안 돼요.

Từ vựng mới:

취직하다

Tìm được việc làm

축하하다

Chúc mừng

식사

Bữa ăn

신문

Báo chí

읽다

Đọc

Buổi tối

Đáp án:

CÂU 1      

취직이요?

CÂU 2

식사 후에 신문을 읽어요.

CÂU 3

괜찮아요.

CÂU 2: Đọc đoạn hội thoại dưới đây và trả lời câu hỏi:

히엔: 내일 갈 연주회의 바이올리니스트는 어떤 사람이에요?

유진: 세계적으로 아주 유명한 사람이에요.

히엔: 바이올린 연주회에 꼭 가 보고 싶었어요. 감사합니다.

유진: 감사요? 호호 아니에요. 마침 초대장이 있어서요.

히엔: 연주회를 들으면서 사진을 찍어도 될까요?

유진: 그러면 안 될 거예요.

휴대전화와 카메라는 사용 금지니까요.

1. 연주회에서 휴대전화와 카메라는 사용할 수 없습니다. (Điện thoại di động và máy ảnh không thể dùng trong buổi hòa nhạc.)

A. 네 

B. 아니요

 

2. 히엔 씨는 사진을 찍고 싶습니다. (Hiền muốn chụp ảnh.)

A. 네 

B. 아니요

 

3. 유진 씨가 히엔 씨에게 초대장을 주었습니다. (Yoojin đã tặng thiệp mời cho Hiền.)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

연주회

Buổi hòa nhạc

바이올리니스트

Nghệ sĩ violin

세계

Thế giới

마침

Vừa đúng lúc

초대장

Thiệp mời

휴대전화

Điện thoại di động

Đáp án:

CÂU 1       

네 

CÂU 2

네 

CÂU 3

네 

CÂU 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

저는 갑자기 배가 아파서 일어났습니다.

기숙사 방 친구와 함께 근처 병원에 갔습니다.

병원에 가면서 이유를 생각했습니다.

어제 찬 음료수와 아이스크림을 많이 먹어서 배탈이 났을 거예요.

병원에서 주사를 맞았습니다. 약은 약국에서 샀습니다.

오늘은 밥을 먹으면 안 됩니다. 찬 물도 마시면 안 됩니다.

그러면 또 배탈이 나니까요.

1. 이 사람은 왜 병원에 갔습니까? (Tại sao người này lại đến bệnh viện?)

A. 감기에 걸려서

B. 배를 다쳐서

C. 배탈이 나서

 

2. 누구와 같이 갔습니까? (Người này đã đi với ai?)

A. 친구 

B. 기숙사 사감님 

C. 선생님

 

3. 병원에서 약도 사고 주사도 맞았습니다. (Tôi đã mua thuốc và tiêm ở bệnh viện.)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

갑자기

Đột nhiên

배가 아프다

Đau bụng

일어나다

Thức dậy

병원

Bệnh viện

이유

Lý do

생각하다

Suy nghĩ

맞다

Đúng

Thuốc

약국

Nhà thuốc

Đáp án:

CÂU 1

배탈이 나서

CÂU 2

친구

CÂU 3

아니요

CÂU 4: Đọc bảng dưới đây và trả lời câu hỏi:

1. 이것은 무엇에 대한 글입니까? (Nội dung bài viết nói về gì?)

A. 서울의 겨울 소개

B. 서울 빛 축제 안내

C. 빛 미술 전시회 안내

 

2. 다음 중 맞지 않는 것을 고르세요. (Hãy chọn câu trả lời không phù hợp với bài viết.)

A. 이것은 2008년 12월 부터 2009년 1월까지 한 달 동안 합니다.

B. 시작하는 행사를 12월 18일에 합니다.

C. 이것에 대해 좀 더 알고 싶으면 홈페이지를 보면 됩니다.

 

3. 이것은 어디에서 하는 것입니까? 모두 쓰세요. (Cái này làm việc ở đâu vậy? Hãy viết tất cả ra.)

Từ vựng mới:

겨울

Mùa đông

축제

Lễ hội

안내

Thông báo

미술 전시회

Triển lãm mỹ thuật

홈페이지

Trang chủ (Homepage)

Đáp án:

CÂU 1      

B. 서울 빛 축제 안내

CÂU 2

B. 시작하는 행사를 12월 18일에 합니다.

CÂU 3

서울광장, 청계광장, 청계천, 태평로, 세종로 등

CÂU 5: Đọc đoạn hội thoại sau và chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống:

우리는 친한 사람들끼리는 아무리 오랫동안 연락이 없거나 떨어져 있어도(.....) 것이라고 생각한다. 그러나 인간 관계를 연구하는 학자들에 의하면, 6개월 정도 만나서 않거나 소식을 전하지 않을 경우 두 사람 사이의 친밀감이 줄어든다고 한다.

A. 오해가 풀릴

B. 관계가 유지될

C. 사이가 멀어질

D. 기억이 사라질

Từ vựng mới:

떨어져 있다

Xa cách nhau

소식을 전하지 않다

Không nhắn gửi tin tức

친밀감이 줄어들다

Tình cảm thân thiết giảm đi

인간 관계를 연구하는 학자들에 의하면

Theo nghiên cứu của nhiều học giả về mối quan hệ con người

Đáp án:

B. 관계가 유지될

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482