Bài 12

CÂU 1. Chọn câu đúng cho nội dung sau:

nhấp vào đây để nghe

A. 음식의 온도가 중요한 이유 

B. 음식이 가장 맛있는 온도

C. 시원하게 먹는 음식의 종류 

D. 떨어진 맛을 살리는 방법

 

CÂU 2. Chọn câu đúng cho nội dung sau:

nhấp vào đây để nghe

A. 안전사고 예방의 중요성 

B. 귀의 부담을 없애는 방법

C. 이어폰을 사용할 때의 주의 사항 

D. 이어폰 사용과 집중력의 관계

 

CÂU 3. Chọn câu đúng cho nội dung sau.

nhấp vào đây để nghe

A. 화재가 발생한 원인 

B. 화재에 대처하는 방법

C. 화재 진압이 늦어진 이유 

D. 화재 예방을 위한 대책

 

CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại và chọn câu đúng cho nội dung sau.

nhấp vào đây để nghe

A. 남자는 책을 배송하고 있다.

B. 상품은 예정보다 늦게 도착했다.

C. 담당 기사는 지금 사무실에 있다.

D. 여자는 받는 날짜를 바꾸고 싶어한다.

 

CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại và chọn câu đúng cho nội dung sau.

nhấp vào đây để nghe

A. 영화는 관객과의 대화 시간이 끝나면 상영한다.

B. 영화의 주인공이 관객과의 대화 시간에 참석한다.

C. 영화 촬영 과정에 대해서는 영화감독이 이야기해 준다.

D. 관객과의 대화 시간에 참석하려면 장소를 이동해야 한다.

 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

C

CÂU 3

C

CÂU 4

D

CÂU 5

B


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482