Bài 12

Câu 1: 다음을 읽고 가장 관계있는 것을 고르십시오. (Đọc và chọn ý có liên quan)

1. 화장실


A.                     B.

C.                     D.

2. 천천히

A. 바로 가세요.

B. 모두 말하세요.

C. 빨리 가지 마세요.

D. 지금 말하지 마세요.

 

Từ vựng: 

화장실

Nhà vệ sinh

천천히

Chậm rãi

바로

Ngay

말하다

Nói

빨리

Nhanh

지금

Bây giờ


 

Đáp án: 

1B

2C

 

Câu 2: 무엇에 대한 이야기입니까? (Nội dung sau nói về điều gì)

1. 덥습니다. 바다에서 수영합니다.

A. 여름

B. 날짜

C. 나이

D. 나라

 

2. 내일 영수 씨와 영화를 봅니다. 일곱 시에 만납니다.

A. 이름

B. 장소

C. 취미

D. 약속

 

Từ vựng: 

바다

Biển

날짜

Ngày tháng

나라

Đất nước

이름

Tên

취미

Sở thích

약속

Lời hứa


 

Đáp án:

1A

2D

 

Câu 3: (    )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (Chọn ý phù hợp điền vào chỗ trống)

1. 머리가 아픕니다. (    )을 먹습니다.

A. 약       

B. 빵    

C. 수박       

D. 계란

2. 영수 씨가 나를 많이 도와줍니다. 참 (    ).

A. 슬픕니다 

B. 고맙습니다

C. 반갑습니다

D. 깨끗합니다

Từ vựng: 

수박

Dưa hấu

계란

Trứng rán

Thật sự

슬프다

Buồn

반갑다

Vui mừng

깨끗하다

Sạch sẽ

 

Đáp án: 

1A

2B

 

Câu 4. 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (Đọc và chọn câu sai)

1. 

 

A. 표는 만이천 원입니다.

B. 삼월 이십일 표입니다.

C. 대전에서 버스를 탑니다.

D.  오후에 버스가 출발합니다.

 

2. 

A. 주말에는 수업이 없습니다.

B.  요리 수업은 두 시간입니다.

C. 노래 수업은 오전에 있습니다.

D.  컴퓨터는 매일 배울 수 있습니다.

 

Từ vựng: 

출발하다

Xuất phát

요리

Nấu ăn

노래

Bài hát

수업

Tiết học

컴퓨터

Máy tính

 

Đáp án:

1C

2D

 

Câu 5: 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오. (Chọn ý giống với nội dung dưới đây)

1. 저는 보통 일찍 일어납니다. 아침에 집에서 빵을 먹고 신문을 봅니다. 그리고 회사에서 커피를 마시고 일을 시작합니다.

A. 저는 아침에 늦게 일어납니다.

B. 저는 아침에 집에서 커피를 마십니다.

C. 저는 집에서 신문을 읽고 회사에 갑니다.

D. 저는 회사에서 빵을 먹고 일을 시작합니다.

 

2. 지난주에 누나가 대학교를 졸업했습니다. 부모님하고 같이 졸업식에 갔습니다. 부모님은 누나에게 시계를 선물했습니다.

A. 저는 혼자 대학교에 갔습니다.

B. 부모님이 저에게 시계를 주었습니다.

C. 저는 지난주에 대학교를 졸업했습니다.

D. 부모님은 지난주에 졸업식에 갔습니다.

 

Từ vựng: 

신문

Báo

Bánh mì

회사

Công ty

졸업

Tốt nghiệp

시계

Đồng hồ

졸업식

Lễ tốt nghiệp

 

Đáp án:

1C

2D

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482