Bài 13

CÂU 1. Nghe đoạn hội thoại và chọn câu đúng cho nội dung sau.

nhấp vào đây để nghe

A. 개의 후각은 인간의 후각에 비해 떨어진다.

B. 개는 코가 젖어 있기 때문에 냄새를 잘 맡는다.

C. 개가 냄새를 맡을 수 있는 거리는 500m 이내이다.

D. 개의 코는 공기 중을 떠다니는 냄새를 잡아 두지 못한다.

 

​CÂU 2. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

nhấp vào đây để nghe

A. 부엌과 거실이 붙어 있는 집이 좋다.

B. 집 안에 음식 냄새가 퍼지는 것이 싫다.

C. 집이 좁으면 음식 냄새를 없애기 힘들다.

D. 부엌이 넓어야 아이들하고 이야기하기 좋다.

 

​CÂU 3. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

nhấp vào đây để nghe

A. 시간이나 장소에 관계없이 일하도록 해야 한다.

B. 회사에서 업무용 기기를 나누어 줄 필요가 있다.

C. 업무용 기기를 가지고 다닐 수 없어서 좋지 않다.

D. 업무용 기기 때문에 일에서 벗어날 수 없어서 불편하다.

 

​CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

nhấp vào đây để nghe

A. 재래시장의 시설을 편리하게 해야 한다.

B. 재래시장에서도 물건을 배달해 주어야 한다.

C. 재래시장의 물건 가격을 더 싸게 해야 한다.

D. 재래시장의 좋은 점을 사람들에게 홍보해야 한다.

 

​CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn suy nghĩ của người phụ nữ.

nhấp vào đây để nghe

A. 다 함께 노력해서 전기를 절약해야 한다.

B. 정부 정책을 따르는 것은 시민들의 일이다.

C. 공공장소에서 권장 온도를 유지하는 것은 어렵다.

D. 모든 시민이 정부 정책에 불만이 있는 것은 아니다.

 

Đáp án:

 

CÂU 1

B

CÂU 2

A

CÂU 3

D

CÂU 4

A

CÂU 5

A 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482