Bài 15

Câu 1 : Nghe phần sau và chọn câu phù hợp với nội dung. 

nhấp vào đây để nghe

A. 남자는 한 달 전에 이사를 했다.

B. 여자는 이사 시간이 길어 힘들었다.

C. 여자는 해야 할 일들이 많아 정신이 없다.

D. 남자는 이사 후에 정리할 일이 많지 않았다.

 

Câu 2 : Nghe phần sau và chọn câu phù hợp với nội dung. 

nhấp vào đây để nghe

A. 인주시는 다양한 문화 시설을 가지고 있다.

B. 인주시는 교통이 편리해 쉽게 방문할 수 있다.

C. 인주시는 외국인이 가장 많이 방문한 도시이다.

D. 인주시는 여러 가지 체험 프로그램을 만들었다.

 

Câu 3 : Nghe phần sau và chọn câu phù hợp với nội dung. 

nhấp vào đây để nghe

A. 오늘 강연은 질문과 대답으로 이루어진다.

B. 질문에 대한 강사의 대답을 미리 받아 두었다.

C. 이소영 씨는 해외에서 강연을 활발히 하고 있다.

D. 영상물을 통해 이소영 씨의 강연을 들을 수 있다.

 

Câu 4 : Hãy nghe cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn cái nào phù hợp với suy nghĩ của người đàn ông. 

nhấp vào đây để nghe

A. 감기는 시간이 지나야 낫는다.

B. 목이 따뜻해야 감기에 안 걸린다.

C. 약을 안 먹으면 감기가 더 심해진다.

D. 물을 마셔도 기침을 하면 쉬어야 한다.

 

Câu 5 : Hãy nghe cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn cái nào phù hợp với suy nghĩ của người đàn ông.

nhấp vào đây để nghe

A. 음악이 없으면 딴 생각을 하게 된다.

B. 음악을 듣는 것은 집중에 도움이 된다.

C. 공부하면서 음악을 듣는 것은 좋지 않다.

D. 외국 노래를 듣는 것은 공부에 방해가 된다.

 

Đáp án : 

Câu 1 : C

Câu 2 : D

Câu 3 : A

Câu 4 : A

Câu 5 : B

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482