Bài 15

Bài 1 : 다음을 읽고 가장 관계있는 것을 고르십시오. ( Hãy đọc phần sau và chọn cái nào có liên quan nhất )

오시는 길

 

A. 이 길로 나가십시오.

B. 이 길로 찾아오십시오.

C. 이 길로 가지 마십시오.

D. 이 길에서 뛰지 마십시오.

Đáp án : 

B. 이 길로 찾아오십시오

 

Bài 2 : 다음을 읽고 가장 관계있는 것을 고르십시오. ( Hãy đọc phần sau và chọn cái nào có liên quan nhất )

수업 중

 

A. 여기에서 공부할 것입니다.

B. 여기에서 공부하고 있습니다.

C. 여기에서 공부할 수 있습니다.

D. 여기에서 공부하면 안 됩니다.

Đáp án : 

B. 여기에서 공부하고 있습니다.

 

Bài 3 : 무엇에 대한 이야기입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. ( Phần sau nói về cái gì vậy ? Hãy chọn cái phù hợp )

회의를 3월 2일에 했습니다. 3월 5일에도 할 겁니다.

 

A. 날짜 

B. 일기 

C. 이사  

D. 수첩

Đáp án : 

A. 날짜

Bài 4 : 무엇에 대한 이야기입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. ( Phần sau nói về cái gì vậy ? Hãy chọn cái phù hợp )

우리 아버지는 회사에 다닙니다. 어머니는 선생님입니다.

 

A. 주소 

B. 편지  

C. 부모  

D. 음식

Đáp án : 

C. 부모

Bài 5 : 무엇에 대한 이야기입니까 ? 알맞은 것을 고르십시오.( Phần sau nói về cái gì vậy ? Hãy chọn cái phù hợp )

내년에 외국어 공부를 시작하겠습니다. 그리고 수영도 다시 시작하겠습니다.

 

A. 건강  

B. 계획  

C. 나라 

D. 운동

Đáp án : 

B. 계획

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482