Bài 16

Hãy nghe nội dung sau và trả lời câu hỏi. 

nhấp vào đây để nghe

Câu 1 : 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

A. 여자는 일을 많이 해서 힘들어한다.

B. 여자는 오랜 기간 공연을 하지 않았다.

C. 여자는 체력 관리에 신경을 못 쓰고 있다.

D. 여자는 일 년에 여러 작품을 하지 않는다.

 

Câu 2 : 여자는 누구인지 고르십시오.

A. 공연 관람객 

B. 뮤지컬 배우

C. 공연 관계자 

D. 뮤지컬 연출가

 

Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi. 

nhấp vào đây để nghe

Câu 3 : 남자는 무엇을 하고 있는지 고르십시오.

A. 서비스의 성과를 알려 주고 있다.

B. 서비스의 종류에 대해 설명하고 있다.

C. 서비스의 활용 방안을 소개하고 있다.

D. 서비스의 내용에 대해 홍보하고 있다.

 

Câu 4 : 이 서비스를 시작한 이유를 고르십시오.

A. 우편물을 안전하게 배송하기 위해

B. 우체국 직원의 업무를 줄이기 위해

C. 우편 업무를 효율적으로 처리하기 위해

D. 더 편리한 우편 서비스를 제공하기 위해

 

Hãy nghe nội dung sau và trả lời câu hỏi. 

nhấp vào đây để nghe

Câu 5 : 여자의 생각으로 맞는 것을 고르십시오. 

A. 봉사 활동은 대학 생활을 의미 있게 한다.

B. 지킬 수 없는 약속은 하지 않는 것이 좋다.

C. 글로 남기는 것은 더 큰 책임감을 갖게 한다.

D. 책임감 있게 행동하는 것은 쉬운 일이 아니다.

 

Câu 6 : 여자가 제시한 주장의 근거로 알맞은 것을 고르십시오. 

A. 실험 결과 

B. 조사 자료

C. 전문가의 의견 

D. 신문 기사 내용


 

Đáp án :

Câu 1 : D

Câu 2 : B

Câu 3 : D

Câu 4 : D

Câu 5 : C

Câu 6 : A

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482