Bài 6

Câu 1: Đọc và trả lời câu hỏi:

우리 집은 아파트입니다. 집에 방이 세 개 있습니다. 부모님 방은 큽니다. 제 방과 동생 방은 작습니다. 거실과 부엌이 있습니다. 화장실은 두 개 있습니다. 제 방에는 침대, 책상, 의자,  컴퓨터가 있습니다. 옷장과 책장도 있습니다. 부엌 식탁에서 가족과 저녁을 먹습니다. 그리고 거실에서 과일을 먹습니다. 텔레비전도 봅니다. 가족과 이야기를 합니다. 참 즐겁습니다.

 

1. 이 사람은 어디에 삽니까? (Người này sống ở đâu?)

 

2. 집에 무엇이 있습니까? (Căn nhà có gì vậy?)

 

3. 이 사람 방에 무엇이 있습니까? (Người này có gì ở trong phòng vậy?)

 

4. 이 사람 방은 큽니다. (Phòng của người này to lắm)

A. 네 

B. 아니요

 

5. 집에 화장실이 하나 있습니다. (Căn nhà chỉ có 1 phòng vệ sinh)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

아파트

Căn hộ

Phòng

부모님

Bố mẹ

동생

Em trai, em gái

크다 >< 작다

Lớn >< Nhỏ

부엌

Bếp

거실

Phòng khách

화장실

Nhà vệ sinh

침대

Giường

책상

Bàn học

의자

Ghế

컴퓨터

Máy tính bàn

옷장

Tủ áo

책장

Tủ sách

식탁

Bàn ăn

가족

Gia đình

텔레비전

Tivi

즐겁다

Vui vẻ

Đáp án:

1. 아파트에 삽니다.

2. 방 세 개와 거실, 부엌, 화장실 두 개가 있습니다.

3. 침대, 책상, 의자, 컴퓨터, 옷장, 책장이 있습니다.

4. B

5. B

Câu 2: Đọc quảng cáo dưới đây và chọn câu không phải nội dung chính:

 

A. 주말에 쉽니다.

B. 이 층에 있습니다.

C. 마트 옆에 있습니다.

D. 저녁 여덟 시에 끝납니다.

E. 저녁 여덟 시에 시작합니다.

Từ vựng mới:

행복하다

Hạnh phúc

사진관

Tiệm chụp hình

위치

Vị trí

Tầng

마트

Siêu thị

Bên cạnh

영업시간

Giờ mở cửa

오전

Buổi sáng

쉬다

Nghỉ ngơi

Đáp án: A

 

 

Câu 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

저는 작년 한국 여행 때 비행기를 처음 탔습니다. 그런데 비행기 안에서 귀가 (ㄱ). 귀가 계속 아파서 여행이 즐겁지 않았습니다. 그래서 이번 베트남 여행 때는 약을 먹고 비행기를 탔습니다. 이번에는 귀가 아프지 않아서 정말 좋았습니다.

 

1. (ㄱ)에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống (ㄱ))

A. 아플 수 있습니다 

B. 아프면 안 됩니다

C. 아프지 않았습니다 

D. 아프기 시작했습니다

 

2. 두 번째 비행기 편은 어디까지 가는 건가요? (Chuyến bay thứ hai đi đến đâu?)

A. 미국 

B. 한국 

C. 베트남 

D. 영국

 

3. 그녀의 첫 비행기는 어디까지 갔나요? (Chuyến bay đầu tiên của cô ấy đi đến đâu?)

A. 베트남 

B. 영국 

C. 미국 

D. 한국

 

4. 그녀는 비행기를 탈 때 주로 어디가 아픈가요? (Cô ấy thường bị đau ở đâu khi đi máy bay?)

A. 머리 

B. 귀 

C. 배 

D. 등

 

5. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. (Hãy chọn nội dung chủ đề của đoạn văn)

A. 저는 한국 여행이 즐거웠습니다.

B. 저는 베트남에서 귀가 아팠습니다.

C. 저는 작년에 비행기를 처음 탔습니다.

D. 저는 비행기 안에서 약을 먹었습니다.

Từ vựng mới:

작년

Năm ngoái

여행하다

Du lịch

비행기

Máy bay

tai

계속

Liên tục

즐겁

Sự vui vẻ

베트남

Việt Nam

타다

Đi theo

아프다

Đau, bệnh

처음

Lần đầu tiên

Đáp án:

1. D

2. C

3. D

4. B

5. C

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482