Bài 6

CÂU 1: Nghe đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông nói gì với người phụ nữ?

A. 정장 기증의 중요성을 알리기 위해

B. 정장 기증 단체의 활동을 홍보하기 위해

C. 정장 기증에 참여할 것을 권유하기 위해

D. 정장 기증이 필요한 이유를 설명하기 위해

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 남자는 정장을 기증해 본 적이 있다. 

B. 기증된 정장은 무료로 빌릴 수 있다. 

C. 정장을 기증하기 전에 세탁해야 한다. 

D. 여자는 정장이 없어서 빌리려고 한다.

 

CÂU 2: Nghe đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông nghĩ về điều gì?

A. 매년 고객들의 반응을 살펴야 한다. 

B. 이벤트 행사 준비는 빠를수록 좋다. 

C. 반응이 좋은 행사는 반복하는 것이 좋다. 

D. 전과 다른 새로운 행사를 기획해야 한다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 여자는 새로운 행사를 기획했다.

B. 작년 추석에 한 행사는 효과적이었다.

C. 남자는 다음 주까지 보고를 해야 한다.

D. 올해도 작년과 같은 행사를 할 것이다.

 

CÂU 3: Nghe đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi

nhấp vào đây để nghe

 1. Người đàn ông nghĩ về điều gì?

 1. 담뱃값 인상은 흡연율 감소에 도움이 된다.

 2. 금연은 흡연자들 스스로의 참여가 가장 중요하다.

 3. 흡연율 감소를 위해서 더 강력한 정책이 필요하다.

 4. 상담 센터보다 담뱃값 인상이 더 효과적인 정책이다.

 

 1.  Thái độ của người đàn ông là gì?

 1. 연구 결과를 비판하고 있다.

 2. 금연 정책을 지지하고 있다.

 3. 흡연자들의 입장을 대변하고 있다.

 4. 상대방의 의견에 일부 동의하고 있다

 

CÂU 4:  Sau đây là chương trình giáo dục. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 1. Người phụ nữ nghĩ về điều gì?

 1. 식물화는 식물을 기록할 수 있는 적절한 방식이다.

 2. 식물세밀화는 식물학에서 큰 역할을 담당하고 있다.

 3. 식물학계는 식물의 형태를 식별하는 데 힘써야 한다.

 4. 식물의 아름다움을 보여주는 식물화가 많아져야 한다.

 

 1. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

 1. 식물화와 식물세밀화는 그리는 목적이 다르다.

 2. 식물세밀화에는 작가의 주관적 감정이 들어 있다.

 3. 식물의 형태를 기록하기 위해서 사진을 이용한다.

 4. 식물학계에는 무수히 많은 식물세밀화가 존재한다.

 

CÂU 5:  Sau đây là phim tài liệu. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 1. 이 이야기의 중심 내용으로 맞는 것을 고르십시오.

 1. 신라 시대에는 다양한 계급이 존재했다.

 2. 신라 시대에는 다른 문화권과 교류가 있었다.

 3. 신라 시대에는 문화를 중시하는 사상이 있었다.

 4. 신라 시대에는 유리 제작 기술이 크게 발달하였다.

 

 1. 남자의 태도로 맞는 것을 고르십시오.

 1. 연구 결과를 비판하고 있다.

 2. 금연 정책을 지지하고 있다.

 3. 흡연자들의 입장을 대변하고 있다.

 4. 상대방의 의견에 일부 동의하고 있다.

ĐÁP ÁN:

CÂU 1                      

1          

C. 정장 기증에 참여할 것을 권유하기 위해

2

A. 남자는 정장을 기증해 본 적이 있다. 

CÂU 2

1

D. 전과 다른 새로운 행사를 기획해야 한다.

2

B. 식물세밀화에는 작가의 주관적 감정이 들어 있다.

CÂU 3

1

B. 금연은 흡연자들 스스로의 참여가 가장 중요하다.

2

D. 상대방의 의견에 일부 동의하고 있다

CÂU 4

1

B. 식물세밀화는 식물학에서 큰 역할을 담당하고 있다.

2

A. 식물화와 식물세밀화는 그리는 목적이 다르다.

CÂU 5

1

B. 신라 시대에는 다른 문화권과 교류가 있었다.

2

B. 금연 정책을 지지하고 있다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482