Bài 7

CÂU 1: Đọc bức thư sau và trả lời câu hỏi:

란 씨에게 

지난 토요일에 란 씨의 집에 초대해 줘서 고마워요.

란 씨의 친구들을 만나서 즐거웠어요, 베트남 음식도 정말 맛있었어요.

그 음식을 어떻게 만들어요? 다음에 만날 때 베트남 요리 방법을 가르쳐 주세요.

다음 주 토요일 저녁에 란 씨를 우리 집에 초대하고 싶어요.

토요일 저녁에 시간이 있어요? 이번에는 제가 한국 음식을 만들어 주고 싶어요.

란 씨의 친구들도 같이 오세요. 그럼 답장을 기다리 겠습니다.

지원 씀

 

1. 지원 씨는 지난 토요일에 어디에 갔습니까? (Thứ bảy tuần trước Jiwon đã đi đâu?)

 

2. 지원 씨는 베트남 음식을 만들 수 있습니다. (Jiwon có thể làm món ăn Việt Nam?)

A. 네 

B. 아니요

 

3. 지원 씨는 베트남 음식을 안 좋아합니까? (Jiwon không thích món ăn Việt Nam?)

A. 네 

B. 아니요

 

4. 다음 주 토요일에 지원 씨는 란 씨에게 한국 음식을 만들어 줄 겁니다. (Thứ bảy tuần sau Jiwon sẽ làm món ăn Hàn Quốc cho Lan.)

A. 네

B. 아니요

 

5. 지원 씨는 왜 이 편지를 썼습니까? (Tại sao Jiwon viết bức thư này?)

A. 음식 요리 방법을 알고 싶어서

B. 란 씨를 집에 초대하고 싶어서

C. 다음 주에 란 씨를 만날 수 없어서

Từ vựng mới:

초대하다

Lời mời, giới thiệu

고맙다 

Cám ơn 

만들다

Làm cái gì đó

만나다

Gặp mặt

방법

Phương pháp

기다리다

Chờ đợi

Đáp án:

CÂU 1   

란 씨의 집에 갔습니다.

CÂU 2

B. 아니요

CÂU 3

B. 아니요

CÂU 4

A. 네

CÂU 5

B. 란 씨를 집에 초대하고 싶어서

CÂU 2: Đọc lời mời dưới đây và trả lời câu hỏi:

초대합니다

우리 딸 세현이가 벌써 한 살이 되었습니다. 세현이의 첫 번째 생일에 여려분들을 초대합니다. 세현이의 첫 번째 생일을 같이 축하해 주세요.

언제: 2009년 5월 30일 1시 ~ 3시

어디: 서울시 마포구 서울호텔 3층

아빠 이수혁. 엄마 김인영 올림

 

1. 누구의 생일입니까? (Sinh nhật của ai thế?)

 

2. 이거 몇 번째 생일입니까? (Sinh nhật lần này là lần thứ mấy?)

A. 첫 번째 

B. 두 번째 

C. 세번째

 

3. 어디에서 생일 파티를 합니까? (Nơi tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu?)

A. 집 

B. 서울시 마포구 서울호텔 3층 

C. 부산에서 호텔 3층

 

4. 생일 파티은 언제 조직합니까? (Khi nào tiệc sinh nhật được tổ chức?)

 

5. 세현이는 이수혁 씨와 김인영 씨의 딸입니다. (Se Hyun là con gái của Lee Soo Hyuk và Kim In Young.)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

첫 번째

Lần thứ nhất

생일

Sinh nhật

호텔 

Khách sạn

파티

Tiệc

축하하다

Chúc mừng

조직하다

Tổ chức

 

Đáp án:

CÂU 1   

세현이의 생일입니다.

CÂU 2

A. 첫 번째

CÂU 3

B. 서울시 마포구 서울호텔 3층 

CÂU 4

2009년 5월 30일을 조직합니다.

CÂU 5 

A. 네 

 

CÂU 3: Chọn câu trả lời đúng theo tình huống:

1. 나: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? (Ở đây có chụp hình không ạ?)

가:

A. 아니요, 사진을 찍지 마세요.

B. 아니요, 사진을 찍어도 돼요.

 

2. 나: 극장 앞에서 만날까요? (Chúng ta gặp nhau trước rạp chiếu phim nha?)

가:

A. 극장 앞은 복잡해서 커피숍에서 만납시다.

B. 극장 앞은 복잡하니까 커피숍에서 만납시다.

 

3. 나: 과일을 모두 좋아해요? (Bạn có thích tất cả các loại trái cây không?

가:

A. 아니요, 사과만 좋아해요.

B. 아니요, 사과도 좋아해요.

 

4.나: 지금 이야기 좀 할 수 있어요? (Có thể nói chuyện một chút bây giờ được không

가:

A. 미안해요. 지금 바쁘니까 이따가 이야기합시다.

B. 미안해요. 지금 바빠서 이따가 이야기합시다.

 

5. 나: 처음 뵙겠습니다. 저는 남이라고 합니다. (Rất vui được gặp mọi người. Mình tên là Nam.)

가:

A. 만나서 반갑습니다.

B. 잘 먹었습니다. 감사합니다.

Từ vựng mới:

사진을 찍다

Chụp hình

극장

Rạp chiếu phim

복잡하다

Phức tạp

커피숍

Quán cà phê

사과

Trái táo

이야기

Cuộc trò chuyện, nói chuyện

만나서 반갑습니다.

Rất vui được gặp bạn

Đáp án:

CÂU 1   

A. 아니요, 사진을 찍지 마세요.

CÂU 2

B. 극장 앞은 복잡하니까 커피숍에서 만납시다.

CÂU 3

B. 아니요, 사과도 좋아해요.

CÂU 4

A. 미안해요. 지금 바쁘니까 이따가 이야기합시다.

CÂU 5

A. 만나서 반갑습니다.

 

CÂU 4: Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

저는 맛있는 빵을 만드는 사람이 되고 싶습니다. 그래서 학원에서 빵 만드는 것을 배웁니다. 저녁에는 빵 가게에서 아르바이트를 합니다. 빵 가게에서 일을 하면 학원에서 배운 빵을 만들어 볼 수 있고 사람들이 좋아하는 빵을 알 수 있습니다. 제가 일하는 가게는 ( ㄱ ) 곳이라서 손님이 많이 옵니다. 일이 힘들지만 행복합니다.

1. (ㄱ)에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (Hãy chọn từ phù hợp với ô trống ㄱ)

A. 간단한

B. 한가한

C. 유명한    

D. 위험한

 

2. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. (Hãy chọn nội dung phù hợp với bài.)

A. 저는 이제 학원에 다니지 않습니다.

B. 저는 빵 가게에서 일하는 것이 좋습니다.

C. 저는 오전에 빵 가게에서 아르바이트를 합니다.

D. 저는 빵 가게에서 빵을 만들어 보지 못했습니다.

 

3. 이 사람은 어디서 빵 만드는 것을 배웠습니까? (Người này học làm bánh ở đâu?)

A. 학원 

B. 집 

C. 식당 

D. 학교

 

4. 이 사람은 아르바이트를 합니까? (Người này có đi làm thêm không?)

A. 네 

B. 아니요

 

5. 이 사람은 이 일이 힘들어서 좋아하지 않습니다. (Người này không thích công việc này do vất vả.)

A. 네 

B. 아니요

Từ vựng mới:

맛있다

Có vị ngon

Bánh mì

학원

Học viện

아르바이트

Công việc bán thời gian

손님

Khách hàng

힘들다

Vất vả, khó khăn

행복하다

Hạnh phúc

Đáp án:

CÂU 1   

C. 유명한    

CÂU 2

B. 저는 빵 가게에서 일하는 것이 좋습니다.

CÂU 3

A. 학원

CÂU 4

A. 네 

CÂU 5

B. 아니요

 

CÂU 5: Sắp xếp các câu theo thứ tự hoàn chỉnh:

(가) 그래서 건강에 관심이 생겼습니다.

 

(나) 내일부터 회사에 걸어 다닐 겁니다.

 

(다) 건강을 위해서 운동을 하려고 합니다.

 

(라) 요즘 조금만 일해도 빨리 피곤해집니다.

 

A. (다)-(가)-(라)-(나)

B. (다)-(나)-(가)-(라)

C. (라)-(가)-(다)-(나)

D. (라)-(나)-(가)-(다)

 

Từ vựng mới:

건강

Sức khỏe

관심

Quan tâm

그래서

Vì vậy

내일

Ngày mai

요즘

Dạo gần đây

조금

Một chút

빨리

Nhanh lên

피곤하다

Mệt mỏi, kiệt sức

 

Đáp án:

 

C. (라)-(가)-(다)-(나)

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 1

Bài 2
Bài 2

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 2

Bài 3
Bài 3

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 3

Bài 4
Bài 4

Bài tập đọc hiểu trình độ sơ cấp tiếng Hàn 4

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482