Bài 7

CÂU 1: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông này là ai?

A. 축구 선수 

B. 축구 감독

C. 축구 경기 심판 

D. 축구 경기 해설가

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại

A. 남자는 벌칙을 주지 않으려고 노력한다.

B. 남자는 빠르고 정확한 판단을 해야 한다.

C. 남자는 운동장을 뛰어다니는 것이 부담스럽다.

D. 남자는 중요한 경기에서 뛸 때 보람을 느낀다.

 

CÂU 2: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

​nhấp vào đây để nghe

1. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại

A. 올바른 수업 태도

B. 교수법과 수업의 관계

C. 적극적인 반응의 효과

D. 교사와 학생의 대화 방식

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại

A. 학생들은 교사에게 수업 방식에 대해 질문했다.

B. 교사는 교수 방식을 바꾸기 위해 실험에 참가했다.

C. 심리학자는 학생들에게 부정적인 행동을 지시했다.

D. 학생들은 실험 후에 재미있는 수업을 듣게 되었다.

 

CÂU 3: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

​nhấp vào đây để nghe

1. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại

A. 이 도시는 사회 기반 시설이 부족하다.

B. 이 도시는 국제 행사를 개최한 경험이 없다.

C. 이 도시는 국제 박람회 개최를 희망하고 있다.

D. 이 도시의 박람회 개최 목적은 도시 홍보에 있다.

 

 2. Người đàn ông nói đến điều gì?

A. 사업의 추진 방향을 제시하고 있다.

B. 사업 내용의 검토를 요구하고 있다.

C. 사업 추진 방식에 반론을 제기하고 있다.

D. 사업 실행 방법의 타당성을 증명하고 있다.

 

CÂU 4: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

​nhấp vào đây để nghe

1. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại

A. 최근 선거 운동은 개인의 성향을 반영한다.

B. 같은 지역 사람들의 정치 성향은 비슷하다.

C. 후보자를 평가할 수 있는 기회가 늘어나고 있다.

D. 유권자는 후보자의 정보를 다각적으로 얻을 수 있다.

 

2. Người phụ nữ có thái độ gì?

A. 이번 선거 운동의 결과를 낙관하고 있다.

B. 선거 운동의 긍정적 변화를 기대하고 있다.

C. 선거를 대하는 유권자의 태도에 실망하고 있다.

C. 새로운 선거 전략의 부작용에 대해 우려하고 있다.

 

CÂU 5: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

​nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 현재 구청에서 일하고 있다.

B. 남자는 프로그램에 대해 알아볼 것이다.

C. 여자는 이 프로그램에 참여한 적이 있다.

D. 남자는 이 프로그램에 대해 들은 적이 없다.

 

ĐÁP ÁN:

CÂU 1                  

1       

C. 축구 경기 심판 

 

2

B. 남자는 빠르고 정확한 판단을 해야 한다.

CÂU 2

1

C.적극적인 반응의 효과

 

2

D. 학생들은 실험 후에 재미있는 수업을 듣게 되었다.

CÂU 3

1

C. 이 도시는 국제 박람회 개최를 희망하고 있다.

 

2

A. 사업의 추진 방향을 제시하고 있다.

CÂU 4

1

A. 최근 선거 운동은 개인의 성향을 반영한다.

 

2

D.새로운 선거 전략의 부작용에 대해 우려하고 있다.

CÂU 5

B. 남자는 프로그램에 대해 알아볼 것이다.
 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482