Bài 8

CÂU 1:  Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

 

nhấp vào đây để nghe

A. 이 열차는 현재 멈춰 있다.

B. 이 열차는 서울역에서 출발했다.

C. 이 열차는 잠시 후에 대전역에 도착한다.

D. 부산으로 가는 KTX 열차가 고장이 났다.

 

CÂU 2: Lựa chọn nội dung phù hợp với suy nghĩ của người đàn ông

nhấp vào đây để nghe

A. 끊임없이 노력하는 자세가 중요하다.

B. 최고가 되기 위해서는 자신을 믿어야 한다.

C. 성공을 위해서는 창의적인 생각이 필요하다.

B. 식당에 오는 손님들을 첫 번째로 생각해야 한다.

 

CÂU 3: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông nghĩ gì?

A. 피자 가게의 성공은 맛에 달려 있다.

B. 치킨 가게가 잘되려면 위치가 중요하다.

C. 퇴직 후에도 할 수 있는 일을 찾아야 한다.

D. 여러 사람의 의견을 들어야 성공할 수 있다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 남자는 회사를 퇴직했다.

B. 남자는 시장에서 가게를 운영한다.

C. 여자는 치킨 가게를 하고 싶어 한다.

D. 여자의 친구는 시장에서 치킨 가게를 한다.

 

CÂU 4: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Lựa chọn nội dung phù hợp với việc người đàn ông làm

A. 등산로의 위치를 확인하고 있다.

B. 호텔까지 가는 길에 대해 묻고 있다.

C. 여행하려는 곳에 숙박 예약을 하고 있다.

D. 호텔에서 진행하는 프로그램에 대해 문의하고 있다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

1. ‘숲속놀이터’는 단체만 이용이 가능하다.

2. 남자는 가족과 3일간 호텔에서 묵을 예정이다.

3. 호텔에서는 가족을 위한 체험 활동을 계획 중이다.

4. 자연 체험 교육은 최대 20명까지 수강이 가능하다.

 

CÂU 5: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Chọn những gì người phụ nữ định nói với người đàn ông.

A. 기부에 동참한 것에 감사하려고

B. 가족의 소중함을 일깨워 주려고

C. 신발 구매의 의미를 알려 주려고

D. 자부심을 높이는 방법에 대해 조언하려고

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 이 신발 한 켤레를 사면 한 켤레를 더 준다.

B. 이 신발을 가난한 아이들에게 싸게 판매한다.

C. 여자는 남자에게 이 신발을 선물한 적이 있다.

D. 여자는 신문을 통해서 이 신발에 대해 알게 되었다.

ĐÁP ÁN

 

CÂU 1                                       

 

C. 이 열차는 잠시 후에 대전역에 도착한다.

CÂU 2

 

A. 끊임없이 노력하는 자세가 중요하다.

CÂU 3

1

B. 치킨 가게가 잘되려면 위치가 중요하다.

2

C. 여자는 치킨 가게를 하고 싶어 한다.

CÂU 4

1

D.호텔에서 진행하는 프로그램에 대해 문의하고 있다.

2

C. 호텔에서는 가족을 위한 체험 활동을 계획 중이다.

CÂU 5

1

C. 신발 구매의 의미를 알려 주려고

2

D. 여자는 신문을 통해서 이 신발에 대해 알게 되었다.


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482