Bài 9

CÂU 1: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 오늘부터 한 달 동안 표를 반값에 판매한다.

B. 작년에도 가족을 위한 할인 티켓을 판매했다.

C. 올해는 작년보다 일찍 야외 수영장을 이용할 수 있다.

D. 티켓을 한 장 사면 티켓 한 장을 더 주는 행사를 한다.

 

CÂU 2: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông nghĩ gì?

A. 장애인을 위한 시설을 늘려야 한다.

B. 장애인들에게 세금을 깎아 줘야 한다.

C. 정부는 운동선수의 재활을 도와야 한다.

D. 장애인의 자립을 위한 일자리가 필요하다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 남자는 장애를 극복하고 국가대표가 되었다.

B. 남자는 사고를 당해 축구를 할 수 없게 되었다.

C. 남자는 사업가가 되기 위해 운동을 그만두었다.

D. 남자는 정부 지원을 받기 위해 회사를 설립했다.

 

CÂU 3: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông là ai?

A. 라면을 개발하는 사람 

B. 라면을 광고하는 사람

C. 라면을 판매하는 사람 

D. 라면을 홍보하는 사람

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 남자는 평소에도 라면을 즐겨 먹었다.

B. 남자는 유명한 식당에서 요리를 배웠다.

C. 국물 맛의 비결을 알아내기가 쉽지 않았다.

D. ‘왕라면’은 이번 달에 처음으로 판매 1위를 했다.

 

CÂU 4:  Sau đây là chương trình giáo dục. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông nghĩ gì?

A. 기업은 신입 사원의 능력 개발을 장려해야 한다.

B. 입사하고 싶은 기업의 선발 기준을 파악하고 있어야 한다.

C. 이력서에 있는 개인 정보가 공정한 선발을 방해할 수 있다.

D. 능력 있는 인재가 되기 위해서는 노력하는 자세가 필요하다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 이 남자는 ‘익명이력서’에 대해 부정적이다.

B. 이 남자는 이력서에 사진이 있어야 한다고 본다.

C. 기업들이 사진 없는 이력서 도입을 계속 미루고 있다.

D. ‘익명이력서’로는 지원자의 성별과 나이를 알 수 없다.

 

CÂU 5:  Sau đây là bài giảng. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Người phụ nữ nghĩ gì?

A. 석빙고에 대한 역사적 기록을 찾아야 한다.

B. 석빙고는 과학적인 원리를 활용해 설계되었다.

C. 석빙고의 우수성을 밝히려는 노력이 필요하다.

D. 석빙고에 얼음을 보관하던 문화를 지켜야 한다.

 

2. Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

A. 석빙고의 경사진 바닥은 온도 유지에 도움이 된다.

B. 지붕에 구멍을 만들어 석빙고를 아름답게 장식했다.

C. 더운 공기를 빼기 위해 석빙고에 차가운 물을 공급했다.

D. 석빙고에는 얼음을 녹지 않게 해 주는 장치가 달려 있다.

 

ĐÁP ÁN:

CÂU 1                                      

C. 올해는 작년보다 일찍 야외 수영장을 이용할 수 있다.

CÂU 2

1

D. 장애인의 자립을 위한 일자리가 필요하다.

 

2

B. 남자는 사고를 당해 축구를 할 수 없게 되었다.

CÂU 3

1

A. 라면을 개발하는 사람 

 

2

C. 국물 맛의 비결을 알아내기가 쉽지 않았다.

CÂU 4

1

C. 이력서에 있는 개인 정보가 공정한 선발을 방해할 수 있다.

 

2

D. ‘익명이력서’로는 지원자의 성별과 나이를 알 수 없다.

CÂU 5

1

B. 석빙고는 과학적인 원리를 활용해 설계되었다.

 

2

A. 석빙고의 경사진 바닥은 온도 유지에 도움이 된다.


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482